πέντε Adj.  [pente]

(24793)

Etymologie zu πέντε

πέντε altgriechisch πέντε


GriechischDeutsch
Από τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2007, θωράκιση έναντι κινδύνου για όλα τα δικαιώματα (έξοδα) και τις υποχρεώσεις της IKB στο πλαίσιο των διευκολύνσεων ρευστότητας ύψους 8,1 δισεκατ. ευρώ που είχαν παρασχεθεί στη Rhineland (το ποσό αυτό μειώθηκε εντωμεταξύ κυρίως λόγω εξελίξεων στη συναλλαγματική ισοτιμία σε 6,3 δισεκατ. ευρώ). Η επίσημη ανάληψη των υποχρεώσεων που προέκυπταν από τις διευκολύνσεις ρευστότητας που είχαν παρασχεθεί στη Rhineland πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2007 και ισχύει έως τη λήξη ή/και την πώληση [8] των δομημένων πιστωτικών χαρτοφυλακίων. Τα εν λόγω χαρτοφυλάκια έχουν συνήθως διάρκεια ισχύος άνω των πέντε ετών·Ab Montag, dem 30. Juli 2007, Risikoabschirmung für alle Rechte (Gebühren) und Pflichten der IKB im Rahmen der Rhineland zur Verfügung gestellten Liquiditätsfazilitäten in Höhe von 8,1 Mrd. EUR (dieser Betrag hat sich vor allem aufgrund von Wechselkursentwicklungen inzwischen auf 6,3 Mrd. EUR verringert). Die förmliche Übernahme der Pflichten aus den Rhineland zur Verfügung gestellten Liquiditätsfazilitäten am 29. Juli 2007 gilt bis zur Fälligkeit bzw. zum Verkauf [8] der strukturierten Kredit-Portfolios. Solche Portfolios haben im Allgemeinen eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Übersetzung bestätigt

Οι τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές του κοινού σχεδιοτύπου του TL επιτρέπουν τη χρήση ενός συνδυασμού πέντε κυρίων μερών πληροφοριών στην καταχώριση της υπηρεσίας:Die vorliegenden technischen Spezifikationen für eine gemeinsame Vorlage für eine TL erlauben die Verwendung einer Kombination bestehend aus fünf Hauptinformationsteilen im Diensteeintrag:

Übersetzung bestätigt

Οι ιταλικές αρχές, εν τω μεταξύ, δήλωσαν ότι το δάνειο θα εξοφλείτο κατά τη διάρκεια πέντε ετών, ήτοι από το 2009 έως το 2014, με ετήσια δόση 1 εκατ. ευρώ.Italien hat inzwischen mitgeteilt, das Darlehen werde zwischen 2009 und 2014 in fünf jährlichen Raten zu je 1 Mio. EUR zurückgezahlt.

Übersetzung bestätigt

Ο δικαιούχος επιχορήγησης λειτουργίας ή επιχορήγησης δράσης πρέπει να τηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις αποδείξεις για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγήθηκε η επιχορήγηση, ιδίως την επαληθευμένη κατάσταση των λογαριασμών, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την τελευταία πληρωμή.Der Begünstigte eines Betriebskostenzuschusses oder einer maßnahmenbezogenen Finanzhilfe hält sämtliche Belege über die im Laufe des Jahres, für das der Zuschuss oder die Finanzhilfe gewährt worden ist, getätigten Ausgaben, insbesondere den geprüften Jahresabschluss, fünf Jahre ab der Schlusszahlung zur Verfügung der Kommission.

Übersetzung bestätigt

Η εταιρεία Brumar Srl ισχυρίζεται ότι το ζαχαρουργείο Sadam δεν υπέστη ζημίες, αφού είχε τη δυνατότητα να αγοράσει ζάχαρη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία και την Κροατία· ότι όλα τα ιταλικά ζαχαρουργεία αύξησαν την τιμή της λευκής ζάχαρης κατά 50 ευρώ/τόνο από την 1η Οκτωβρίου 2003, με καθαρό κέρδος 80 εκατομμυρίων ευρώ για τα πέντε ζαχαρουργεία στην επικράτεια της Ιταλίας.Das Unternehmen Brumar Srl betont, dass die Raffinerie Sadam keine Schäden erlitten habe, da ihr die Möglichkeit offenstand, Zucker in Frankreich, Deutschland, Slowenien und Kroatien anzukaufen, und dass sämtliche italienischen Raffinerien ab 1. Oktober 2003 den Preis für Weißzucker um 50 EUR/t erhöht haben und damit ein Nettogewinn von 80 Mio. EUR für die fünf auf italienischem Staatsgebiet ansässigen Zuckerraffinerien zu verzeichnen war.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu πέντε.Griechische Definition zu πέντε

πέντε [pénde] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1. που δηλώνει ένα σύνολο από πέντε (5) μονάδες: πέντε μονάδες / δεκάδες / εκατοντάδες / χιλιάδες / εκατομ μύρια. πέντε χρόνια / μήνες / ημέρες. πέντε δάχτυλα του χεριού. (έκφρ.) πάρε πέντε, έκφραση που συνοδεύει τη μούντζα. κόλλα* πέντε. πέντε λεπτά*. ΦΡ μου πάει πέντε πέντε, τρομάζω πολύ, φοβάμαι, δειλιάζω. μένω / αφήνω κπ. στους πέντε δρόμους*. σκορπίζω στους πέντε ανέμους*. ΠAΡ ΦΡ τώρα που βρήκαμε πα πά*, να θάψουμε πέντ΄ έξι. ΠAΡ Kάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρει*. || (αντί του τακτικού πέμπτος): Στη σελίδα πέντε. Στις πέντε του μήνα, την πέμπτη μέρα του. Στις πέντε (η ώρα), για προσδιορισμό της ώρας. Θα έρθω στις πέντε παρά πέντε (λεπτά). ΦΡ (στο) παρά πέντε, την τελευταία στιγμή: Πρόλαβε στο παρά πέντε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback