πάγοι    [pagi, pari, pagoi]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu πάγοι

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie πάγοι

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu πάγοι

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu πάγοι.Griechische Definition zu πάγοι

πάγοι οι.

Νεαροί ακόλουθοι ηγεμόνα της Δύσης:
Ας έρθου τα μορόπουλα κι οι πάγοι να χαρούσι (Ζήν. Έ 96).
[λ. άπαξ, πιθ. <ιταλ. paggi, πληθ. του paggio, ή βεν. pagi· λιγότερο πιθ. <γαλλ. page. Πβ. και λ. πάντζ(ι)ος στο Somav. (λ. πάντζιος)]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback