οχτώ Verb  [ochto, oxtw]

(1143)

GriechischDeutsch
Η Επιτροπή επέλεξε, βάσει των πληροφοριών που έλαβε από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς, ένα δείγμα οχτώ παραγωγών στη ΛΔΚ ή ομίλων συνδεόμενων εταιριών που έχουν το μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών στην Κοινότητα.Auf der Grundlage der Angaben der ausführenden Hersteller wählte die Kommission eine Stichprobe der acht Unternehmen oder Gruppen verbundener Unternehmen mit der größten repräsentativen Ausfuhrmenge in die Gemeinschaft aus.

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: α) αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: SSDSBN68B10Z352F· β) το όνομα της μητέρας του είναι Beya Al-Saidani· γ) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, η οποία μειώθηκε σε ένα έτος και οχτώ μήνες από το Εφετείο του Μιλάνου στις 14.12.2006.Weitere Angaben: (a) italienische Steuernummer: SSDSBN68B10Z352F, (b) Name der Mutter lautet Beya Al-Saidani, (c) zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt, vom Berufungsgericht von Mailand am 14.12.2006 auf ein Jahr und acht Monate verkürzt.

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: α) φορολογικό μητρώο: DRMTMN54H07Z301Τ· β) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οχτώ ετών από το δικαστήριο της Νάπολης στις 19.5.2005.Weitere Angaben: (a) Steuernummer: DRMTMN54H07Z301T, (b) vom Gerichtshof von Neapel am 19.5.2005 zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: α) η διεύθυνση του στοιχείου α) χρησιμοποιείται από τις 17.12.2001· β) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οχτώ ετών από το εφετείο της Νάπολης στις 16.3.2004.Weitere Angaben: (a) unter (a) genannte Anschrift ab dem 17.12.2001 verwendet, (b) vom Berufungsgericht von Neapel am 16.3.2004 zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.

Übersetzung bestätigt

πρέπει να ασκεί τις δραστηριότητές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνος ή με τη μορφή διαφόρων συντονισμένων συλλόγων και η δομή και οι δραστηριότητές του πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον οχτώ χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μπορεί να πρόκειται για ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί οργανισμούς που δραστηριοποιούνται υπέρ των νέων,sie ist — entweder eigenständig oder in Form eines Zusammenschlusses mit anderen Vereinigungen — auf europäischer Ebene tätig; ihre Struktur und ihre Aktivitäten sind so konzipiert, dass sie sich auf mindestens acht der am Programm teilnehmenden Länder erstrecken; es kann sich um ein europäisches Netz von im Jugendbereich tätigen Einrichtungen handeln;

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu οχτώ.Griechische Definition zu οχτώ

οχτώ [oxtó] & οκτώ [októ] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1. που δηλώνει ένα σύνολο από οχτώ (8) μονάδες: οχτώ μονάδες / δεκάδες / εκατοντάδες / χιλιάδες / εκατομμύρια / δισεκατομμύρια. οχτώ χρόνια / μήνες / ημέρες. Tα οχτώ πλοκάμια του χταποδιού. || αντί του τακτικού όγδοος: Aνοίξτε στη σελί δα οχτώ, στην όγδοη σελίδα. Στις οχτώ του μηνός, την όγδοη ημέρα του μήνα. (έκφρ.) (σαν) σήμερα* οχτώ. από σήμερα* οχτώ. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback