{η}  ορολογία Subst.  [orologia, orolojia]

{die}  
Terminologie (fachspr.)
  Subst.
(540)

Etymologie zu ορολογία

ορολογία αρχαία ελληνικά ὁρολογία ὁρος + -λογία λέγω


GriechischDeutsch
Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τους ορισμούς, τους κανόνες υπολογισμού και την ορολογία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1].Die Mitgliedstaaten werden außerdem gebeten, die Definitionen, die Berechnungsregeln und die Terminologie der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates [1]zu verwenden.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη συμπλήρωση του σχεδιότυπου, ζητείται από τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τους ορισμούς, τους κανόνες υπολογισμού και την ορολογία της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.Beim Ausfüllen des Musters müssen die Mitgliedstaaten die Definitionen, die Berechnungsregeln und die Terminologie der Richtlinie 2009/28/EG zugrunde legen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή έκρινε ότι οι διαφορές στην ορολογία αντανακλούν μόνο τις ιδιαιτερότητες των σιωπηλών συμμετοχών της IBG-Fonds έναντι των τυπικών χρηματοπιστωτικών μέσων.Die Kommission berücksichtigte, dass die Unterschiede in der Terminologie lediglich Ausdruck der Besonderheiten der stillen Beteiligungen des IBG-Fonds gegenüber Standardkreditinstrumenten sind.

Übersetzung bestätigt

Εάν η ιδιαίτερη ορολογία που χρησιμοποιείται στις σιωπηλές συμμετοχές της IBG-Fonds για τη λήξη της σύμβασης παρεκκλίνει από αυτή που χρησιμοποιείται στις τυπικές πιστώσεις, αυτό εκφράζει μόνο τις ιδιαιτερότητες του μέσου σε σχέση με μία τυπική πίστωση.Soweit die besondere Terminologie für die Vertragsbeendigung bei den stillen Beteiligungen des IBG-Fonds von der für Standardkredite abweiche, sei dies lediglich Ausdruck der Besonderheiten des Instruments gegenüber einem Standardkredit.

Übersetzung bestätigt

1 (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) τροποποιήθηκε η ορολογία που χρησιμοποιείται στα Δ.Π.Χ.Α.„Infolge des IAS 1 (überarbeitet 2007) wurde die in allen IFRS verwendete Terminologie geändert.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ορολογία

ορολογία η [orolojía] : το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε μια επιστήμη, τέχνη, τεχνική ή άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα: Επιστημονική / τεχνική ορολογία. Iατρική / νομική / γλωσσολογική ορολογία. Γνώ ση της ορολογίας. Ελληνική / διεθνής ορολογία.

[λόγ. όρ(ος)3 -ο- + -λογία μτφρδ. γαλλ. terminologie (-logie = -λογία)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback