οποτεδήποτε Adv.  [opotedipote, opotethipote, opotedhpote]

(477)

Etymologie zu οποτεδήποτε

οποτεδήποτε ὁπότε + δή + ποτέ


GriechischDeutsch
Οι δηλώσεις κατά την έννοια των άρθρων 19, 20, 21, 22 και 26 είναι δυνατό να γίνονται κατά τον χρόνο υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης και οποτεδήποτε ακολούθως, καθώς και να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται ανά πάσα στιγμή.Erklärungen nach den Artikeln 19, 20, 21, 22 und 26 können bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt oder jederzeit danach abgegeben und jederzeit geändert oder zurückgenommen werden.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή υπενθυμίζει στις γερμανικές αρχές ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν οποτεδήποτε το ύψος των διοδίων, υπό τον όρο ότι θα ετηρούντο οι διατάξεις της οδηγίας 1999/62/ΕΚ όταν το κρίνουν αναγκαίο.Die Kommission erinnert die deutschen Behörden daran, das sie die Höhe der Maut jederzeit anheben können, falls sie dies für notwendig erachten, sofern dabei den Bestimmungen der Richtlinie 1999/62/EG („Eurovignette“) Rechnung getragen wird.

Übersetzung bestätigt

Με την επιφύλαξη των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού, και, ιδίως, των δημοσιονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών απαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε ακρόαση από το διευθυντή για οποιοδήποτε θέμα άπτεται των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.Unbeschadet der in Artikel 17 genannten Kontrollen, insbesondere im Rahmen des Haushaltsund des Entlastungsverfahrens, kann der Direktor der Stiftung vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit zu jeglichen Fragen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Stiftung gehört werden.

Übersetzung bestätigt

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την υπαγωγή της σύμβασης σε δίκαιο άλλο από εκείνο που τη διείπε προηγουμένως, είτε δυνάμει προηγούμενης επιλογής κατά το παρόν άρθρο είτε δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.Die Parteien können jederzeit vereinbaren, dass der Vertrag nach einem anderen Recht zu beurteilen ist als dem, das zuvor entweder aufgrund einer früheren Rechtswahl nach diesem Artikel oder aufgrund anderer Vorschriften dieser Verordnung für ihn maßgebend war.

Übersetzung bestätigt

Κάθε ανακοίνωση, απαίτηση ή αίτηση που υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης αίτησης ενίσχυσης, είναι δυνατόν να αναπροσαρμοσθεί οποτεδήποτε μετά την υποβολή της σε περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων που αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή.Mitteilungen und Anträge eines Mitgliedstaats im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 479/2008 oder der vorliegenden Verordnung, einschließlich der Anträge auf Unterstützung, können bei offensichtlichen Fehlern, die von der zuständigen Behörde anerkannt wurden, jederzeit nach ihrer Einreichung korrigiert werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu οποτεδήποτε.Griechische Definition zu οποτεδήποτε

οποτεδήποτε [opoteδípote] επίρρ. χρον. : με αόριστη αναφορά σε οποιαδήποτε περίπτωση ή χρονική στιγμή, χωρίς χρονικούς περιορισμούς: Mπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα οπουδήποτε, οποτεδήποτε, από οποιονδήποτε. || στη θέση χρονικού συνδέσμου προσδιορίζει πράξη η οποία θα συμβεί αόριστα κάποια, κατά την κρίση του υποκειμένου της πρότασης, στιγμή στο μέλλον: οποτεδήποτε το χρειαστείς, θα σου το δώσω. Έλα οποτεδήποτε θέλεις. || με παραχωρητική πρόταση: Δε θα μας ανησυχήσεις, οποτεδήποτε κι αν έρθεις.

[λόγ. < αρχ. φρ. ὁπότε δή… με προσθήκη του ποτέ κατά το οπουδήποτε μτφρδ. αγγλ. whenever]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback