οκτώ  Verb  [okto, oktw]

(5765)

GriechischDeutsch
Η άδεια διαμονής στη χώρα καταγωγής αντιστοιχεί σε οκτώ εργάσιμες ημέρες συν τη διάρκεια του ταξιδιού με το ταχύτερο μεταφορικό μέσον.Der Heimaturlaub beträgt acht Arbeitstage zuzüglich der anhand des schnellsten Verkehrsmittels berechneten Reisedauer;
Επειδή οκτώ εισαγωγείς δήλωσαν πρόθυμοι να συνεργαστούν, δεν έγινε δειγματοληψία.Da acht Einführer zur Mitarbeit bereit waren, wurde keine Stichprobe gebildet.
Για να παραμείνει ανταγωνιστική, η επιχείρηση υποχρεώθηκε να λάβει δραστικά μέτρα, όπως το κλείσιμο οκτώ εργοστασίων στη Δυτική Ευρώπη, των οποίων η παραγωγή μεταφέρθηκε κυρίως προς άλλα υπάρχοντα εργοστάσια στην Ευρώπη και προς νέα εργοστάσια στην Πολωνία και την Ουγγαρία.Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sei das Unternehmen gezwungen gewesen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, wie die Schließung von acht Werken in Westeuropa, deren Produktion größtenteils auf andere bereits vorhandene Werke in Europa bzw. neue Werke in Polen und Ungarn verlagert worden sei.
Βάσει των συμπληρωμένων από τα κράτη μέλη πινάκων, η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για τις οικονομικές συνέπειες της μη ανάκτησης για παρατυπίες που είναι παλαιότερες των τεσσάρων ή οκτώ ετών, αντιστοίχως.Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten ausgefüllten Übersichten entscheidet die Kommission über die finanziellen Folgen der Nichtwiedereinziehung bei den mehr als vier bzw. den mehr als acht Jahre zurückliegenden Unregelmäßigkeiten.
Εάν η απόφαση αυτή ληφθεί εντός τεσσάρων ετών από την αρχική διοικητική ή δικαστική διαπίστωση, ή εντός οκτώ ετών εάν η ανάκτηση βρίσκεται ενώπιων εθνικών δικαστηρίων, το 100 % των οικονομικών συνεπειών της μη ανάκτησης θα πρέπει να βαρύνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό.Wird diese Entscheidung innerhalb einer Frist von vier Jahren ab der ersten amtlichen oder gerichtlichen Feststellung gefasst bzw. innerhalb einer Frist von acht Jahren, wenn die Wiedereinziehung Gegenstand eines Verfahrens vor den nationalen Gerichten ist, so sollten die finanziellen Folgen der Nichtwiedereinziehung zu 100 % vom Gemeinschaftshaushalt getragen werden.

Synonyme zu οκτώ

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie οκτώ

Deutsche Synonyme zu οκτώ

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu οκτώ.Griechische Definition zu οκτώ

οκτώ, αριθμητ.· όχτω· οχτώ· γεν. πληθ. οχτών.

Οκτώ:
(Ερωτόκρ. Β́ 376), (Μαχ. 50230
όχτω σανίδια (Πεντ. Έξ. XXVI 25
υιόν οχτών ημερών (Πεντ. Γέν. ΧΧΙ 4).
[αρχ. αριθμητ. οκτώ. Η λ. και ο τ. οχτώ και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback