νυστάζω Verb  [nistazo, nystazw]

(0)
(0)

Etymologie zu νυστάζω

νυστάζω altgriechisch νυστάζω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu νυστάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
νυστάζωνυστάζουμε, νυστάζομε
νυστάζειςνυστάζετε
νυστάζεινυστάζουν(ε)
Imper
fekt
νύσταζανυστάζαμε
νύσταζεςνυστάζατε
νύσταζενύσταζαν, νυστάζαν(ε)
Aoristνύσταξανυστάξαμε
νύσταξεςνυστάξατε
νύσταξενύσταξαν, νυστάξαν(ε)
Per
fekt
έχω νυστάξειέχουμε νυστάξει
έχεις νυστάξειέχετε νυστάξει
έχει νυστάξειέχουν νυστάξει
Plu
per
fekt
είχα νυστάξειείχαμε νυστάξει
είχες νυστάξειείχατε νυστάξει
είχε νυστάξειείχαν νυστάξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα νυστάζωθα νυστάζουμε, θα νυστάζομε
θα νυστάζειςθα νυστάζετε
θα νυστάζειθα νυστάζουν(ε)
Fut
ur
θα νυστάξωθα νυστάξουμε, θα νυστάξομε
θα νυστάξειςθα νυστάξετε
θα νυστάξειθα νυστάξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω νυστάξειθα έχουμε νυστάξει
θα έχεις νυστάξειθα έχετε νυστάξει
θα έχει νυστάξειθα έχουν νυστάξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να νυστάζωνα νυστάζουμε, να νυστάζομε
να νυστάζειςνα νυστάζετε
να νυστάζεινα νυστάζουν(ε)
Aoristνα νυστάξωνα νυστάξουμε, να νυστάξομε
να νυστάξειςνα νυστάξετε
να νυστάξεινα νυστάξουν(ε)
Perfνα έχω νυστάξεινα έχουμε νυστάξει
να έχεις νυστάξεινα έχετε νυστάξει
να έχει νυστάξεινα έχουν νυστάξει
Imper
ativ
Presνύσταζενυστάζετε
Aoristνύσταξενυστάξτε, νυστάχτε
Part
izip
Presνυστάζοντας
Perfέχοντας νυστάξει
νυσταγμένος
InfinAoristνυστάξειGriechische Definition zu νυστάζω

νυστάζω [nistázo] .2α μππ. νυσταγμένος : 1α.έχω τάση, ανάγκη για ύπνο, αισθάνομαι νύστα: Πάω να κοιμηθώ, γιατί νύσταξα / γιατί άρχισα να νυστάζω. Φαίνεσαι πολύ νυσταγμένος. β. κτ. / κάποιος με νυστάζει, μου προκαλεί νύστα: Mε νύσταξε το κρασί που ήπια. H ομιλία του ήταν πολύ βαρετή και με νύσταξε. || νυστάζω όταν κοιτάζω τηλεόραση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback