νοτιο-    [notio-]

Noch keine Übersetzung :(


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu νοτιο-

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie νοτιο-

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung


Grammatik

Noch keine Grammatik zu νοτιο.Griechische Definition zu νοτιο

νοτιο- [notio] : το επίθ. νότιος ως α' συνθετικό σε σύνθετα επίθετα. ANT βορειο-. α. σε παρατακτικά σύνθετα με β' συνθετικό επίθετο που δηλώνει σημείο του ορίζοντα: νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός. β. σε προσδιοριστικά σύνθετα: νοτιοαμερικανικός.

[λόγ. θ. του επιθ. νότι(ος) -ο- ως α' συνθ., μτφρδ. αγγλ. south-: νοτιο-ανατολικός < αγγλ. southeast]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback