μπάζω Verb  [bazo, mpazw]

(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu μπάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μπάζωμπάζουμε, μπάζομε
μπάζειςμπάζετε
μπάζειμπάζουν(ε)
Imper
fekt
έμπαζαμπάζαμε
έμπαζεςμπάζατε
έμπαζεέμπαζαν, μπάζαν(ε)
Aoristέμπασαμπάσαμε
έμπασεςμπάσατε
έμπασεέμπασαν, μπάσαν(ε)
Per
fekt
έχω μπάσειέχουμε μπάσει
έχεις μπάσειέχετε μπάσει
έχει μπάσειέχουν μπάσει
Plu
per
fekt
είχα μπάσειείχαμε μπάσει
είχες μπάσειείχατε μπάσει
είχε μπάσειείχαν μπάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μπάζωθα μπάζουμε, θα μπάζομε
θα μπάζειςθα μπάζετε
θα μπάζειθα μπάζουν(ε)
Fut
ur
θα μπάσωθα μπάσουμε, θα μπάζομε
θα μπάσειςθα μπάσετε
θα μπάσειθα μπάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μπάσειθα έχουμε μπάσει
θα έχεις μπάσειθα έχετε μπάσει
θα έχει μπάσειθα έχουν μπάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μπάζωνα μπάζουμε, να μπάζομε
να μπάζειςνα μπάζετε
να μπάζεινα μπάζουν(ε)
Aoristνα μπάσωνα μπάσουμε, να μπάσομε
να μπάσειςνα μπάσετε
να μπάσεινα μπάσουν(ε)
Perfνα έχω μπάσεινα έχουμε μπάσει
να έχεις μπάσεινα έχετε μπάσει
να έχει μπάσεινα έχουν μπάσει
Imper
ativ
Presμπάζεμπάζετε
Aoristμπάσεμπάστε
Part
izip
Presμπάζοντας
Perfέχοντας μπάσει
InfinAoristμπάσειGriechische Definition zu μπάζω

μπάζω [bázo] .1α μππ. μπασμένος : (οικ.) 1α. βάζω κπ. ή κτ. μέσα σε κλειστό χώρο: Mπάζει τον αγαπητικό της από την πίσω πόρτα. β. (στο γ' πρόσ.) επιτρέπω την είσοδο: Mπάζει η πόρτα / το παράθυρο, επιτρέπει την είσοδο αέρα ή κρύου. Mπάζει η βάρκα νερά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback