μορφώνω Verb  [morfono, morfwnw]

  Verb
(0)

Etymologie zu μορφώνω

μορφώνω altgriechisch μορφ-όω-ῶ + -ώνω μορφή


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
ausprägen
bilden
fassonieren

Grammatik

Grammatik zu μορφώνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μορφώνωμορφώνουμε, μορφώνομεμορφώνομαιμορφωνόμαστε
μορφώνειςμορφώνετεμορφώνεσαιμορφώνεστε, μορφωνόσαστε
μορφώνειμορφώνουν(ε)μορφώνεταιμορφώνονται
Imper
fekt
μόρφωναμορφώναμεμορφωνόμουν(α)μορφωνόμαστε, μορφωνόμασταν
μόρφωνεςμορφώνατεμορφωνόσουν(α)μορφωνόσαστε, μορφωνόσασταν
μόρφωνεμόρφωναν, μορφώναν(ε)μορφωνόταν(ε)μορφώνονταν, μορφωνόντανε, μορφωνόντουσαν
Aoristμόρφωσαμορφώσαμεμορφώθηκαμορφωθήκαμε
μόρφωσεςμορφώσατεμορφώθηκεςμορφωθήκατε
μόρφωσεμόρφωσαν, μορφώσαν(ε)μορφώθηκεμορφώθηκαν, μορφωθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω μορφώσει
έχω μορφωμένο
έχουμε μορφώσει
έχουμε μορφωμένο
έχω μορφωθεί
είμαι μορφωμένος, -η
έχουμε μορφωθεί
είμαστε μορφωμένοι, -ες
έχεις μορφώσει
έχεις μορφωμένο
έχετε μορφώσει
έχετε μορφωμένο
έχεις μορφωθεί
είσαι μορφωμένος, -η
έχετε μορφωθεί
είστε μορφωμένοι, -ες
έχει μορφώσει
έχει μορφωμένο
έχουν μορφώσει
έχουν μορφωμένο
έχει μορφωθεί
είναι μορφωμένος, -η, -ο
έχουν μορφωθεί
είναι μορφωμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα μορφώσει
είχα μορφωμένο
είχαμε μορφώσει
είχαμε μορφωμένο
είχα μορφωθεί
ήμουν μορφωμένος, -η
είχαμε μορφωθεί
ήμαστε μορφωμένοι, -ες
είχες μορφώσει
είχες μορφωμένο
είχατε μορφώσει
είχατε μορφωμένο
είχες μορφωθεί
ήσουν μορφωμένος, -η
είχατε μορφωθεί
ήσαστε μορφωμένοι, -ες
είχε μορφώσει
είχε μορφωμένο
είχαν μορφώσει
είχαν μορφωμένο
είχε μορφωθεί
ήταν μορφωμένος, -η, -ο
είχαν μορφωθεί
ήταν μορφωμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μορφώνωθα μορφώνουμε, θα μορφώνομεθα μορφώνομαιθα μορφωνόμαστε
θα μορφώνειςθα μορφώνετεθα μορφώνεσαιθα μορφώνεστε, θα μορφωνόσαστε
θα μορφώνειθα μορφώνουν(ε)θα μορφώνεταιθα μορφώνονται
Fut
ur
θα μορφώσωθα μορφώσουμε, θα μορφώσομεθα μορφωθώθα μορφωθούμε
θα μορφώσειςθα μορφώσετεθα μορφωθείςθα μορφωθείτε
θα μορφώσειθα μορφώσουνθα μορφωθείθα μορφωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μορφώσει
θα έχω μορφωμένο
θα έχουμε μορφώσει
θα έχουμε μορφωμένο
θα έχω μορφωθεί
θα είμαι μορφωμένος, -η
θα έχουμε μορφωθεί
θα είμαστε μορφωμένοι, -ες
θα έχεις μορφώσει
θα έχεις μορφωμένο
θα έχετε μορφώσει
θα έχετε μορφωμένο
θα έχεις μορφωθεί
θα είσαι μορφωμένος, -η
θα έχετε μορφωθεί
θα είστε μορφωμένοι, -ες
θα έχει μορφώσει
θα έχει μορφωμένο
θα έχουν μορφώσει
θα έχουν μορφωμένο
θα έχει μορφωθεί
θα είναι μορφωμένος, -η, -ο
θα έχουν μορφωθεί
θα είναι μορφωμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μορφώνωνα μορφώνουμε, να μορφώνομενα μορφώνομαινα μορφωνόμαστε
να μορφώνειςνα μορφώνετενα μορφώνεσαινα μορφώνεστε, να μορφωνόσαστε
να μορφώνεινα μορφώνουν(ε)να μορφώνεταινα μορφώνονται
Aoristνα μορφώσωνα μορφώσουμε, να μορφώσομενα μορφωθώνα μορφωθούμε
να μορφώσειςνα μορφώσετενα μορφωθείςνα μορφωθείτε
να μορφώσεινα μορφώσουν(ε)να μορφωθείνα μορφωθούν(ε)
Perfνα έχω μορφώσει
να έχω μορφωμένο
να έχουμε μορφώσει
να έχουμε μορφωμένο
να έχω μορφωθεί
να είμαι μορφωμένος, -η
να έχουμε μορφωθεί
να είμαστε μορφωμένοι, -ες
να έχεις μορφώσει
να έχεις μορφωμένο
να έχετε μορφώσει
να έχετε μορφωμένο
να έχεις μορφωθεί
να είσαι μορφωμένος, -η
να έχετε μορφωθεί
να είστε μορφωμένοι, -ες
να έχει μορφώσει
να έχει μορφωμένο
να έχουν μορφώσει
να έχουν μορφωμένο
να έχει μορφωθεί
να είναι μορφωμένος, -η, -ο
να έχουν μορφωθεί
να είναι μορφωμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presμόρφωνεμορφώνετεμορφώνεστε
Aoristμόρφωσεμορφώστε, μορφώσετεμορφώσουμορφωθείτε
Part
izip
Presμορφώνοντας
Perfέχοντας μορφώσει, έχοντας μορφωμένομορφωμένος, -η, -ομορφωμένοι, -ες, -α
InfinAoristμορφώσειμορφωθεί

Griechische Definition zu μορφώνω

μορφώνω [morfóno] -ομαι μππ. μορφωμένος* : 1. βελτιώνω κπ. πνευματικά και ηθικά, ιδίως με παροχή γνώσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης: Θέλει να μορφώσει τα παιδιά του, να τα κάνει επιστήμονες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback