μορφώνω  Verb  [morfono, morfwnw]

Ähnliche Bedeutung wie μορφώνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze bilden

... Selbst wenn deine Sätze tatsächlich sinnfrei waren, hast du zumindest das Glück, schöne Sätze bilden zu können. ...

... Menschen bilden eine Gesellschaft. ...

... Ich habe herausgefunden, dass ich interessante Sätze über Atomwaffen bilden kann. ...

Quelle: MUIRIEL, xtofu80, MUIRIEL

Grammatik


ΜΟΡΦΩΝΩ
I educate
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μορφώνωμορφώνουμε, μορφώνομεμορφώνομαιμορφωνόμαστε
μορφώνειςμορφώνετεμορφώνεσαιμορφώνεστε, μορφωνόσαστε
μορφώνειμορφώνουν(ε)μορφώνεταιμορφώνονται
Imper
fekt
μόρφωναμορφώναμεμορφωνόμουν(α)μορφωνόμαστε, μορφωνόμασταν
μόρφωνεςμορφώνατεμορφωνόσουν(α)μορφωνόσαστε, μορφωνόσασταν
μόρφωνεμόρφωναν, μορφώναν(ε)μορφωνόταν(ε)μορφώνονταν, μορφωνόντανε, μορφωνόντουσαν
Aoristμόρφωσαμορφώσαμεμορφώθηκαμορφωθήκαμε
μόρφωσεςμορφώσατεμορφώθηκεςμορφωθήκατε
μόρφωσεμόρφωσαν, μορφώσαν(ε)μορφώθηκεμορφώθηκαν, μορφωθήκαν(ε)
Per
fect
έχω μορφώσει
έχω μορφωμένο
έχουμε μορφώσει
έχουμε μορφωμένο
έχω μορφωθεί
είμαι μορφωμένος, -η
έχουμε μορφωθεί
είμαστε μορφωμένοι, -ες
έχεις μορφώσει
έχεις μορφωμένο
έχετε μορφώσει
έχετε μορφωμένο
έχεις μορφωθεί
είσαι μορφωμένος, -η
έχετε μορφωθεί
είστε μορφωμένοι, -ες
έχει μορφώσει
έχει μορφωμένο
έχουν μορφώσει
έχουν μορφωμένο
έχει μορφωθεί
είναι μορφωμένος, -η, -ο
έχουν μορφωθεί
είναι μορφωμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα μορφώσει
είχα μορφωμένο
είχαμε μορφώσει
είχαμε μορφωμένο
είχα μορφωθεί
ήμουν μορφωμένος, -η
είχαμε μορφωθεί
ήμαστε μορφωμένοι, -ες
είχες μορφώσει
είχες μορφωμένο
είχατε μορφώσει
είχατε μορφωμένο
είχες μορφωθεί
ήσουν μορφωμένος, -η
είχατε μορφωθεί
ήσαστε μορφωμένοι, -ες
είχε μορφώσει
είχε μορφωμένο
είχαν μορφώσει
είχαν μορφωμένο
είχε μορφωθεί
ήταν μορφωμένος, -η, -ο
είχαν μορφωθεί
ήταν μορφωμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μορφώνωθα μορφώνουμε, θα μορφώνομεθα μορφώνομαιθα μορφωνόμαστε
θα μορφώνειςθα μορφώνετεθα μορφώνεσαιθα μορφώνεστε, θα μορφωνόσαστε
θα μορφώνειθα μορφώνουν(ε)θα μορφώνεταιθα μορφώνονται
Fut
ur
θα μορφώσωθα μορφώσουμε, θα μορφώσομεθα μορφωθώθα μορφωθούμε
θα μορφώσειςθα μορφώσετεθα μορφωθείςθα μορφωθείτε
θα μορφώσειθα μορφώσουνθα μορφωθείθα μορφωθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μορφώσει
θα έχω μορφωμένο
θα έχουμε μορφώσει
θα έχουμε μορφωμένο
θα έχω μορφωθεί
θα είμαι μορφωμένος, -η
θα έχουμε μορφωθεί
θα είμαστε μορφωμένοι, -ες
θα έχεις μορφώσει
θα έχεις μορφωμένο
θα έχετε μορφώσει
θα έχετε μορφωμένο
θα έχεις μορφωθεί
θα είσαι μορφωμένος, -η
θα έχετε μορφωθεί
θα είστε μορφωμένοι, -ες
θα έχει μορφώσει
θα έχει μορφωμένο
θα έχουν μορφώσει
θα έχουν μορφωμένο
θα έχει μορφωθεί
θα είναι μορφωμένος, -η, -ο
θα έχουν μορφωθεί
θα είναι μορφωμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μορφώνωνα μορφώνουμε, να μορφώνομενα μορφώνομαινα μορφωνόμαστε
να μορφώνειςνα μορφώνετενα μορφώνεσαινα μορφώνεστε, να μορφωνόσαστε
να μορφώνεινα μορφώνουν(ε)να μορφώνεταινα μορφώνονται
Aoristνα μορφώσωνα μορφώσουμε, να μορφώσομενα μορφωθώνα μορφωθούμε
να μορφώσειςνα μορφώσετενα μορφωθείςνα μορφωθείτε
να μορφώσεινα μορφώσουν(ε)να μορφωθείνα μορφωθούν(ε)
Perfνα έχω μορφώσει
να έχω μορφωμένο
να έχουμε μορφώσει
να έχουμε μορφωμένο
να έχω μορφωθεί
να είμαι μορφωμένος, -η
να έχουμε μορφωθεί
να είμαστε μορφωμένοι, -ες
να έχεις μορφώσει
να έχεις μορφωμένο
να έχετε μορφώσει
να έχετε μορφωμένο
να έχεις μορφωθεί
να είσαι μορφωμένος, -η
να έχετε μορφωθεί
να είστε μορφωμένοι, -ες
να έχει μορφώσει
να έχει μορφωμένο
να έχουν μορφώσει
να έχουν μορφωμένο
να έχει μορφωθεί
να είναι μορφωμένος, -η, -ο
να έχουν μορφωθεί
να είναι μορφωμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presμόρφωνεμορφώνετεμορφώνεστε
Aoristμόρφωσεμορφώστε, μορφώσετεμορφώσουμορφωθείτε
Part
izip
Presμορφώνοντας
Perfέχοντας μορφώσει, έχοντας μορφωμένομορφωμένος, -η, -ομορφωμένοι, -ες, -α
InfinAoristμορφώσειμορφωθεί
Griechische Definition zu μορφώνω

μορφώνω [morfóno] -ομαι μππ. μορφωμένος* : 1. βελτιώνω κπ. πνευματικά και ηθικά, ιδίως με παροχή γνώσεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης: Θέλει να μορφώσει τα παιδιά του, να τα κάνει επιστήμονες. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu μορφώνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15