{ο}  μιμητισμός Subst.  [mimitismos, mimhtismos]

{die}  
Mimikry (fachspr.)
  Subst.
(7)
{die}    Subst.
(4)

Etymologie zu μιμητισμός

μιμητισμός μιμητής + -ισμός


GriechischDeutsch
Ενώ οι βάτραχοι δεν είναι τόσο τοξικά έχει ένα παρόμοιο χρώμα, έτσι ώστε να μην πάρει τρώγονται από τα αρπακτικά ζώα, που ονομάζεται μιμητισμός.Während Frösche sind nicht als giftig hat eine ähnliche Farbe, so dass sie nicht von Raubtieren gefressen, spricht man von Mimikry.

Übersetzung nicht bestätigt

Το γεγονός ότι η καλλιέργεια θα λυγίσει στο έδαφος πολύ αργότερα από την γενεσιουργό που έχει προκαλέσει είναι δυνατόν να αποκαλούμε «φυσικό μιμητισμός".Die Tatsache, dass Ernte wird auf den Boden viel später biegen als das Ereignis geführt haben, hat dazu geführt, besteht die Möglichkeit, als "Natürliche Mimikry".

Übersetzung nicht bestätigt

Μια δευτερεύουσα μορφή της φυσικής μιμητισμός Αυτό είναι, Ότι αυτά δεν είναι καθόλου το μόνο αίτιο Αυτό το όνομα όλων των μοντέλων regullar, (Αρκετές χιλιάδες στρέμματα ετησίως).Eine sekundäre Form von Natural Mimikry Das heißt, Dass sie gar nicht die einzige Ursache Dass von allen genannten regullar Muster, (Mehrere tausend Quadratmeter jährlich).

Übersetzung nicht bestätigt

Η κοινωνικό-συνθετική λειτουργία του χρήματος (Alfred Sohn-Rethel*) είναι λοιπόν ο μιμητισμός και η συνέπεια εκείνης του ιατρού: για να προστατευτεί κανείς από την αρρώστια, την οποία ο ιατρός αντιλαμβάνεται και καθιερώνει ως υπεραριθμία, πηγαίνει στον ιατρό και πληρώνει σε μετρητά (δώρα, φόρους επί των θυσιών, ασφαλιστικές κρατήσεις).Die gesellschaftlich-synthetische Funktion des Geldes (Sohn-Rethel*) ist also Mimikry und Folgeerscheinung zu derjenigen des Arztes: um sich vor Krankheit zu schützen, die der Arzt als Überzähligkeit konstatiert, geht man zu demselben und bezahlt in barer Münze (Geschenke, Opfersteuern, Sozialabgaben).

Übersetzung nicht bestätigt

ένα από τα πιο φυσικά τερατώδες αστείο , Αυτό κατά πάσα πιθανότητα η Μητέρα Φύση έχει προετοιμάσει την ανθρωπότητα για πάντα, μαζί αποτελούν το μιμητισμός αριθμός 1 και αριθμός 2eines der natürlichsten Monströse Witz , dass wohl Mutter Natur hat die Menschheit für immer vorbereitet, bilden zusammen die Mimikry Nummer 1 und Nummer 2

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu μιμητισμός

μιμητισμός ο [mimitizmós] : 1. τάση ή ροπή για μίμηση: Παιδικός / καλλιτεχνικός μιμητισμός. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback