μηδενικός -ή -ό Adj.  [midenikos -i -o, mithenikos -i -o, mhdenikos -h -o]

(59)

GriechischDeutsch
Το ποσό αυτό καθορίσθηκε ύστερα από ενδελεχείς διαπραγματεύσεις μεταξύ της LBBW και του κρατιδίου της Σαξονίας με βάση πραγματογνωμοσύνες επενδυτικών τραπεζών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οποίων ο κίνδυνος υπερημερίας για τις χρηματοδοτούσες τράπεζες έτεινε να είναι μηδενικός [14].Dieser Betrag wurde nach intensiven Verhandlungen zwischen der LBBW und dem Freistaat Sachsen auf der Grundlage von Gutachten von Investmentbanken festgelegt, nach deren Schätzungen das Ausfallrisiko für die refinanzierenden Banken gegen Null tendierte [14].

Übersetzung bestätigt

Ο διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι μηδενικός όταν το ενδεικτικό της κατάστασης συμμόρφωσης υπόλοιπο του τελευταίου έτους της προηγούμενης περιόδου είναι μεγαλύτερο του μηδενός, αλλά παραμένει ίσος με το ενδεικτικό της κατάστασης συμμόρφωσης υπόλοιπο του τελευταίου έτους της προηγούμενης περιόδου όταν το υπόλοιπο αυτό είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με το μηδέν.Der Berichtigungsfaktor gemäß Absatz 1 beträgt Null, wenn der Stand der Einhaltung des letzten Jahres des vorangegangenen Zeitraums größer als Null war; er behält jedoch den Wert des letzten Jahres des vorangegangenen Zeitraums, wenn dieser Wert kleiner oder gleich Null ist.

Übersetzung bestätigt

Με την επιφύλαξη του άρθρου 135, για τις ποικιλίες αποφλοιωμένου ρυζιού Basmati των κωδικών ΣΟ 10062017 και ΣΟ 10062098 οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIII, ισχύει μηδενικός εισαγωγικός δασμός υπό τους όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή.Abweichend von Artikel 135 kommen für die Einfuhr zum Zollsatz Null unter den von der Kommission festgelegten Bedingungen die in Anhang XVIII aufgeführten Sorten von geschältem Basmati-Reis der KN-Codes 10062017 und 10062098 in Betracht.

Übersetzung bestätigt

Ο διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στο στοιχείο β) είναι μηδενικός όταν το ενδεικτικό υπόλοιπο για το 2007 είναι >0, αλλά παραμένει ίσος με το ενδεικτικό υπόλοιπο του 2007 όταν το τελευταίο είναι ≤0.».Der Berichtigungsfaktor gemäß Buchstabe b entspricht Null, wenn die Zahl für das Jahr 2007 größer als Null war, entspricht jedoch der Zahl für 2007, wenn diese kleiner oder gleich Null ist.“

Übersetzung bestätigt

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πακιστάν σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι, που προβλέπονται στον πίνακα CXL της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994 [4], εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/618/ΕΚ του Συμβουλίου [5] και προβλέπει ότι επιβάλλεται μηδενικός δασμός στις εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού ορισμένων ποικιλιών τύπου Basmati.Mit dem Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Pakistan gemäß Artikel XXVIII des GATT 1994 über die Änderung der in der EG-Liste CXL im Anhang zum GATT 1994 vorgesehenen Zugeständnisse hinsichtlich Reis [4], genehmigt durch den Beschluss 2004/618/EG des Rates [5], wird für Einfuhren von geschältem Reis bestimmter Basmati-Sorten der Zollsatz Null festgesetzt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • μηδενικός (maskulin)
  • μηδενική (feminin)
  • μηδενικό (neutrum)


Griechische Definition zu μηδενικός -ή -ό

μηδενικός -ή -ό [miδenikós] : 1. που είναι μηδέν ή που αντιστοιχεί σε αυτό: Mηδενική βάση / κίνηση. Mηδενική δύναμη αριθμού, όταν αυτός έχει ως εκθέτη το μηδέν. || Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση, από την αρχή, χωρίς τίποτε να θεωρείται δεδομένο, αποφασισμένο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback