μηδέν Adj.  [miden, mithen, mhden]

(524)
(99)

Etymologie zu μηδέν

μηδέν altgriechisch μηδὲ + ἕν[1]


GriechischDeutsch
Η Elektrociepłownia Kraków SA παραμένει επιλέξιμη για πληρωμές βάσει του Νόμου, αλλά με μέγιστο επίπεδο αποζημίωσης ίσο με μηδέν.Das Heizkraftwerk Elektrociepłownia Kraków S.A. behält die Berechtigungen zur Leistungserbringung entsprechend dem Gesetz, der Ausgleichshöchstbetrag ist jedoch gleich null.

Übersetzung bestätigt

Οι ποσότητες που εξήχθησαν από την οικεία χώρα προς την ΕΕ μειώθηκαν σταθερά από 29 KT το 2002 σε 17,2 KT το 2005 και σε σχεδόν μηδέν KT κατά την ΠΕ.Die Ausfuhrmenge aus dem betroffenen Land in die EU sank von 29000 Tonnen 2002 auf 17200 Tonnen 2005 und betrug im UZ fast null.

Übersetzung bestätigt

Επίσης, θεωρείται ότι η θέσπιση περιόδου αναμονής μηδέν ημερών δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών.Die Behörde vertritt weiterhin die Ansicht, dass die Anwendung einer Absetzzeit von null Tagen die Verbrauchersicherheit nicht gefährden würde.

Übersetzung bestätigt

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, μειώνοντας έτσι την απόδοση της σχετικής έκτασης στο μηδέν.Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet grüne Weinlese die vollständige Vernichtung oder Entfernung noch unreifer Traubenbüschel, wodurch der Ertrag der betreffenden Fläche auf null gesenkt wird.

Übersetzung bestätigt

Σ το άθροισμα του γινομένου (1 – R/K) × Q υπολογιζόμενου για κάθε επιχείρηση που διαθέτει ποσόστωση στην επικράτεια του κράτους μέλους· όταν το γινόμενο είναι μικρότερο από μηδέν, το άθροισμα ισούται με μηδέν·Σ Summe der Werte, die nach der Formel (1 – V/K) × Q für jedes Unternehmen berechnet werden, dem im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats eine Quote zugeteilt wurde, wobei Werte unter null mit null gleichgesetzt werden;

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu μηδέν.Griechische Definition zu μηδέν

μηδέν [miδén] αριθμτ. επίθ. απόλ. γεν. μηδενός (χωρίς πληθ.) : 1α. που δηλώνει ένα σύνολο από μηδέν (0) μονάδες, που δηλώνει την πλήρη έλλειψη ποσότητας ή μεγέθους: Aν από κάθε αριθμό αφαιρέσουμε τον εαυτό του, το υπόλοιπο είναι μηδέν. Γίνεται κτ. μηδέν, μηδενίζεται. (έκφρ.) ώρα μηδέν, για την πιο σημαντική ή κρίσιμη στιγμή. β. μηδαμινός, όχι αξιόλογος: Ως επιστήμονας είναι καλός, ως άνθρωπος όμως είναι μηδέν. Tα χρήματα αυτά είναι μηδέν μπροστά σε εκείνα που υπολόγιζα να πάρω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback