μεταξύ Adv.  [metaksi, metaksy]

(152826)

Etymologie zu μεταξύ

μεταξύ mittelgriechisch μεταξύ altgriechisch μεταξύ


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων συνιστούν κρατικές ενισχύσεις στο βαθμό που επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.Nach diesem Absatz sind staatliche Beihilfen staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Übersetzung bestätigt

Η κατανομή κινδύνου μεταξύ της KfW και των ενώσεων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ισχύει εντός του μέγιστου ορίου ευθύνης του 1 δισεκατ. ευρώ για τις ενώσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών (βλέπε αιτιολογική σκέψη 18) ανεξαρτήτως από το αντικείμενο θωράκισης στο οποίο ενδέχεται να προκύψουν ζημίες (Rhineland, Rhinebridge ή άμεσες επενδύσεις), έτσι ώστε το δικαίωμα διεκδίκησης των συμβαλλομένων ανάλογα με τη συμφωνηθείσα κατανομή κινδύνου να είναι ισότιμο.Die Risikoverteilung zwischen der KfW und den kreditwirtschaftlichen Verbänden gilt innerhalb der Haftungshöchstgrenze von 1 Mrd. EUR für die kreditwirtschaftlichen Verbände (siehe Randnummer (18)) unabhängig davon, an welcher Stelle der Abschirmung (Rhineland, Rhinebridge oder Direktinvestitionen) sich die Verluste realisieren, wobei die Inanspruchnahme der Parteien entsprechend der vereinbarten Risikoverteilung gleichrangig erfolgt.

Übersetzung bestätigt

Οι ενώσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών δήλωσαν πρόθυμες να αναλάβουν το 30 % των κινδύνων της εν λόγω θωράκισης. Τα παραπάνω δηλώθηκαν εγγράφως στις 16 Αυγούστου 2007 κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ της KfW και των τριών ενώσεων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.Die kreditwirtschaftlichen Verbände erklärten sich bereit, 30 % der Risiken aus der Risikoabschirmung zu übernehmen. Dies wurde am 16. August 2007 schriftlich in einer Vereinbarung zwischen der KfW und den drei kreditwirtschaftlichen Verbänden bestätigt.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η αρχή διασφάλισης του αδιαμφισβήτητου δεσμού μεταξύ μιας υπηρεσίας πιστοποίησης CSPQC και του συνόλου πιστοποιητικών που πρέπει να αναγνωριστούν ως QC.Doch selbst in diesen Fällen darf nicht von dem Grundsatz abgewichen werden, dass ein eindeutiger Bezug zwischen einem CSPQC-Zertifizierungsdienst und der Gruppe von Zertifikaten, die als QCs identifiziert werden sollen, gewährleistet sein muss.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα εποπτείας/διαπίστευσης για τους CSP που δεν εκδίδουν QC μπορούν να παρέχονται σε επίπεδο υπηρεσίας, όταν ισχύουν και όταν είναι απαραίτητες (π.χ. για να γίνεται διάκριση μεταξύ πολλών επιπέδων ποιότητας/ασφάλειας) μέσω της χρήσης του «URI ορισμού υπηρεσίας σχήματος» (διάταξη 5.5.6).Zusätzliche Informationen über einzelstaatliche Aufsichtsbzw. Akkreditierungssysteme für CSPs, die keine QCs ausstellen, können auf der Dienstebene ggf. und wenn erforderlich (z. B. zur Unterscheidung zwischen verschiedenen durch die Verwendung der „Scheme service definition URI“ (Abschnitt 5.5.6) bereitgestellt werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αναμεταξύ
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu μεταξύ.Griechische Definition zu μεταξύ

μεταξύ [metaksí] επίρρ. : λειτουργεί: I. κυρίως ως πρόθεση με γενική· συχνά χρησιμοποιείται με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας: μεταξύ μας / σας / τους. δηλώνει: 1. σχέση, ομοιότητα, διαφορά, αλληλοπάθεια: Δεν έχουν διαφορές / σωστές σχέσεις / οικειότητα μεταξύ τους. Mοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο ζωής. Δεν έχουν μυστικά μεταξύ τους. Δεν υπάρχει τίποτε πια μεταξύ τους, είναι σαν ξένοι. Δε λεν ούτε καλημέρα μεταξύ τους. Aγαπιούνται / ζηλεύονται / βοηθιούνται / τρώγονται μεταξύ τους, αλληλοαγαπιούνται, αλληλοζηλεύονται κτλ. Aποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Φιλικό ντέρμπι μεταξύ των ομάδων ΠAΟK-AΡH. Δε σημειώθηκαν τέρματα μεταξύ των ομάδων. Bρείτε τα / πείτε τα μεταξύ σας, μόνοι σας. (έκφρ.) μεταξύ μας: α. για κτ. που θέλουμε να μείνει μυστικό, να μη μαθευτεί: Aς μείνει μεταξύ μας. (συχνά παρενθετικά) Kαι, (εντελώς) μεταξύ μας, τον πιάσανε δύο φορές να κλέβει. β. για τις περιπτώσεις που επικαλούμαστε σχέσεις οικειότητας και φιλίας: Έλα τώρα, μεταξύ μας, τι ντρέπεσαι! || με ονόματα που έχουν χαρακτηριστικά στοιχεία ή ιδιότητες: Είναι μεταξύ πολυθρόνας και καρέκλας, μοιάζει και με πολυθρόνα και με καρέκλα. Δεν είναι ούτε σκύλος ούτε λύκος αλλά κάτι μεταξύ των δύο, με στοιχεία και των δύο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback