μετανοώ Verb  [metanoo, metanow]

  Verb
(3)

Etymologie zu μετανοώ

μετανοώ altgriechisch μετανοῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
μεταμελούμαι
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu μετανοώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μετανοώμετανοούμε
μετανοείςμετανοείτε
μετανοείμετανοούν(ε)
Imper
fekt
μετανοούσαμετανοούσαμε
μετανοούσεςμετανοούσατε
μετανοούσεμετανοούσαν(ε)
Aoristμετανόησαμετανοήσαμε
μετανόησεςμετανοήσατε
μετανόησεμετανόησαν, μετανοήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω μετανοήσειέχουμε μετανοήσει
έχεις μετανοήσειέχετε μετανοήσει
έχει μετανοήσειέχουν μετανοήσει
Plu
perf
ekt
είχα μετανοήσειείχαμε μετανοήσει
είχες μετανοήσειείχατε μετανοήσει
είχε μετανοήσειείχαν μετανοήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μετανοώθα μετανοούμε
θα μετανοείςθα μετανοείτε
θα μετανοείθα μετανοούν(ε)
Fut
ur
θα μετανοήσωθα μετανοήσουμε
θα μετανοήσειςθα μετανοήσετε
θα μετανοήσειθα μετανοήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μετανοήσειθα έχουμε μετανοήσει
θα έχεις μετανοήσειθα έχετε μετανοήσει
θα έχει μετανοήσειθα έχουν μετανοήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μετανοώνα μετανοούμε
να μετανοείςνα μετανοείτε
να μετανοείνα μετανοούν(ε)
Aoristνα μετανοήσωνα μετανοήσουμε, να μετανοήσομε
να μετανοήσειςνα μετανοήσετε
να μετανοήσεινα μετανοήσουν(ε)
Perfνα έχω μετανοήσεινα έχουμε μετανοήσει
να έχεις μετανοήσεινα έχετε μετανοήσει
να έχει μετανοήσεινα έχουν μετανοήσει
Imper
ativ
Presμετανοείτε
Aoristμετανόησεμετανοήστε, μετανοήσετε
Part
izip
Presμετανοώντας
Perfέχοντας μετανοήσει
InfinAoristμετανοήσει

Griechische Definition zu μετανοώ

μετανοώ [metanoó] .9α μππ. μετανοημένος : 1. λυπάμαι, μετανιώνω για κάποιο κακό που έκανα, αισθάνομαι θλίψη γι΄ αυτό και επιδιώκω να το επανορθώσω· μεταμελούμαι: Ο Θεός συγχωρεί εκείνους που μετανοούν ειλικρινά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback