μαλώνω Verb  [malono, malwnw]

  Verb
(1)
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu μαλώνω

μαλώνω mittelgriechisch μαλώνω ομαλός


GriechischDeutsch
Δεν σε μαλώνω, εδώ είναι το σπίτι σου.Ich würde dich nie schelten.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu μαλώνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μαλώνωμαλώνουμε, μαλώνομε
μαλώνειςμαλώνετε
μαλώνειμαλώνουν(ε)
Imper
fekt
μάλωναμαλώναμε
μάλωνεςμαλώνατε
μάλωνεμάλωναν, μαλώναν(ε)
Aoristμάλωσαμαλώσαμε
μάλωσεςμαλώσατε
μάλωσεμάλωσαν, μαλώσαν(ε)
Per
fekt
έχω μαλώσειέχουμε μαλώσει
έχεις μαλώσειέχετε μαλώσει
έχει μαλώσειέχουν μαλώσει
Plu
per
fekt
είχα μαλώσειείχαμε μαλώσει
είχες μαλώσειείχατε μαλώσει
είχε μαλώσειείχαν μαλώσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μαλώνωθα μαλώνουμε, θα μαλώνομε
θα μαλώνειςθα μαλώνετε
θα μαλώνειθα μαλώνουν(ε)
Fut
ur
θα μαλώσωθα μαλώσουμε, θα μαλώσομε
θα μαλώσειςθα μαλώσετε
θα μαλώσειθα μαλώσουν
Fut
ur II
θα έχω μαλώσειθα έχουμε μαλώσει
θα έχεις μαλώσειθα έχετε μαλώσει
θα έχει μαλώσειθα έχουν μαλώσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μαλώνωνα μαλώνουμε, να μαλώνομε
να μαλώνειςνα μαλώνετε
να μαλώνεινα μαλώνουν(ε)
Aoristνα μαλώσωνα μαλώσουμε, να μαλώσομε
να μαλώσειςνα μαλώσετε
να μαλώσεινα μαλώσουν(ε)
Perfνα έχω μαλώσεινα έχουμε μαλώσει
να έχεις μαλώσεινα έχετε μαλώσει
να έχει μαλώσεινα έχουν μαλώσει
Imper
ativ
Presμάλωνεμαλώνετε
Aoristμάλωσεμαλώστε, μαλώσετε
Part
izip
Presμαλώνοντας
Perfέχοντας μαλώσει
InfinAoristμαλώσειGriechische Definition zu μαλώνω

μαλώνω [malóno] Ρ1α μππ. μαλωμένος : 1. μιλάω πολύ αυστηρά σε κπ. που έσφαλε με σκοπό να τον διορθώσω ή να τον τιμωρήσω· κατσαδιάζω, επιπλήττω: Tον μάλωσε ο δάσκαλος, γιατί μιλούσε. Mαλώνει τα παιδιά της, γιατί είναι άτακτα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback