μακραίνω Verb  [makreno, makrainw]

(0)
(0)

Etymologie zu μακραίνω

μακραίνω mittelgriechisch μακραίνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu μακραίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μακραίνωμακραίνουμε, μακραίνομε
μακραίνειςμακραίνετε
μακραίνειμακραίνουν(ε)
Imper
fekt
μάκραιναμακραίναμε
μάκραινεςμακραίνατε
μάκραινεμάκραιναν, μακραίναν(ε)
Aoristμάκρυναμακρύναμε
μάκρυνεςμακρύνατε
μάκρυνεμάκρυναν, μακρύναν(ε)
Per
fekt
έχω μακρύνειέχουμε μακρύνει
έχεις μακρύνειέχετε μακρύνει
έχει μακρύνειέχουν μακρύνει
Plu
per
fekt
είχα μακρύνειείχαμε μακρύνει
είχες μακρύνειείχατε μακρύνει
είχε μακρύνειείχαν μακρύνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μακραίνωθα μακραίνουμε, θα μακραίνομε
θα μακραίνειςθα μακραίνετε
θα μακραίνειθα μακραίνουν(ε)
Fut
ur
θα μακρύνωθα μακρύνουμε, θα μακρύνομε
θα μακρύνειςθα μακρύνετε
θα μακρύνειθα μακρύνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μακρύνειθα έχουμε μακρύνει
θα έχεις μακρύνειθα έχετε μακρύνει
θα έχει μακρύνειθα έχουν μακρύνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μακραίνωνα μακραίνουμε, να μακραίνομε
να μακραίνειςνα μακραίνετε
να μακραίνεινα μακραίνουν(ε)
Aoristνα μακρύνωνα μακρύνουμε, να μακρύνομε
να μακρύνειςνα μακρύνετε
να μακρύνεινα μακρύνουν(ε)
Perfνα έχω μακρύνεινα έχουμε μακρύνει
να έχεις μακρύνεινα έχετε μακρύνει
να έχει μακρύνεινα έχουν μακρύνει
Imper
ativ
Presμάκραινεμακραίνετε
Aoristμάκρυνεμακρύνετε
Part
izip
Presμακραίνοντας
Perfέχοντας μακρύνει
InfinAoristμακρύνειGriechische Definition zu μακραίνω

μακραίνω [makréno] .4α : 1α. κάνω κτ. μακρύ ή πιο μακρύ από όσο ήταν πριν. ANT κονταίνω: μακραίνω τις κουρτίνες / τα μανίκια / τα μπατζάκια. Mάκρυνε λίγο ακόμα τη φούστα σου, για να σκεπάζει τα γόνατα. || μακραίνω τα μαλλιά μου, τα αφήνω να μεγαλώσουν. β. γίνομαι μακρύς: Mάκρυναν πάλι τα μαλλιά μου και πρέπει να τα κόψω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback