λαγχάνω Verb  [lagchano, larchano, lagxanw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu λαγχάνω

λαγχάνω indoeuropäisch (Wurzel) *lak


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu λαγχάνω


Griechische Definition zu λαγχάνω

λαγχάνω· λαχαίνω· λαχάνω.

Ά Μτβ.
1)
α) Πέφτω στον κλήρο, στο μερίδιο κάπ.:
το ρηγάτο του κυρού τίνος παιδιού να λάχει (Ερωτόκρ. Δ́ 630
β) τυχαίνω, συμβαίνω σε κάπ.:
τό μὄλαχεν εμέ μπορεί κι εσέ να λάχει (Χορτάτση, Ελευθ. Ιερουσ. Δ́ 104).
2) Πετυχαίνω, κερδίζω:
συνάψαντες πόλεμον και την νικώσαν ο Μεχμέτ λαχών εδιώκοντο παρ’ αυτού … (Δούκ. 1578).
3) Βρίσκω, συναντώ:
κόρην ωραίαν, εύμορφον εγύρευα να λάχω (Λίβ. P 2574).
Β́ Αμτβ.
1) Είμαι ή βρίσκομαι τυχαία:
Πώς ήλαχες εδώ και από ποιον τόπον είσαι; (Φορτουν. Γ́ 286).
2) (Τριτοπρόσ.) συμβαίνει, γίνεται:
έλαχεν ο μαυρισμένος φόνος … του Μιχαήλ του Λίμπονα (Λίμπον. Αφ. 24).
3) Καθορίζομαι ως μερίδιο κάπ.:
χρυσάφιον … και σπίτια θαυμαστά … έλαχαν εις το ριζικόν της … θυγατρός (Διγ. Άνδρ. 3608).
Γ́ Απρόσ.
1) Τυχαίνει, συμβαίνει:
πώς τρομώ μη λάχει να ξυπνήσω (Φορτουν. Έ 321
φρ. α λάχει να, βλ. αν Εκφρ. 6.
2) Αρμόζει:
εντύσαν τον ως βασιλέαν … κι ευφήμισαν κι εδόξασαν ως πρέπει κι ως λαχάνει (Χρον. Μορ. H 986).
[αρχ. λαγχάνω. Ο τ. λαχ‑ και σήμ. κυπρ. Ο τ. λαχαίνω στο Βλάχ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback