κρυολογώ Verb  [kriologo, krioloro, kryologw]

(0)

Etymologie zu κρυολογώ

κρυολογώ κρύο + -λογώ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
κρυώνω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu κρυολογώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
κρυολογώκρυολογούμε
κρυολογείςκρυολογείτε
κρυολογείκρυολογούν(ε)
Imper
fekt
κρυολογούσακρυολογούσαμε
κρυολογούσεςκρυολογούσατε
κρυολογούσεκρυολογούσαν(ε)
Aoristκρυολόγησακρυολογήσαμε
κρυολόγησεςκρυολογήσατε
κρυολόγησεκρυολόγησαν, κρυολογήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω κρυολογήσειέχουμε κρυολογήσει
έχεις κρυολογήσειέχετε κρυολογήσει
έχει κρυολογήσειέχουν κρυολογήσει
Plu
perf
ekt
είχα κρυολογήσειείχαμε κρυολογήσει
είχες κρυολογήσειείχατε κρυολογήσει
είχε κρυολογήσειείχαν κρυολογήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα κρυολογώθα κρυολογούμε
θα κρυολογείςθα κρυολογείτε
θα κρυολογείθα κρυολογούν(ε)
Fut
ur
θα κρυολογήσωθα κρυολογήσουμε
θα κρυολογήσειςθα κρυολογήσετε
θα κρυολογήσειθα κρυολογήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω κρυολογήσειθα έχουμε κρυολογήσει
θα έχεις κρυολογήσειθα έχετε κρυολογήσει
θα έχει κρυολογήσειθα έχουν κρυολογήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να κρυολογώνα κρυολογούμε
να κρυολογείςνα κρυολογείτε
να κρυολογείνα κρυολογούν(ε)
Aoristνα κρυολογήσωνα κρυολογήσουμε, να κρυολογήσομε
να κρυολογήσειςνα κρυολογήσετε
να κρυολογήσεινα κρυολογήσουν(ε)
Perfνα έχω κρυολογήσεινα έχουμε κρυολογήσει
να έχεις κρυολογήσεινα έχετε κρυολογήσει
να έχει κρυολογήσεινα έχουν κρυολογήσει
Imper
ativ
Presκρυολογείτε
Aoristκρυολόγησεκρυολογήστε, κρυολογήσετε
Part
izip
Presκρυολογώντας
Perfέχοντας κρυολογήσει
InfinAoristκρυολογήσειGriechische Definition zu κρυολογώ

κρυολογώ [krioloγó] .9α μππ. κρυολογημένος : παθαίνω κρυολόγημα, εμπύρετης συνήθ. μορφής: Mην κάθεσαι στο ρεύμα, γιατί θα κρυολογήσεις. || (οικ.) γίνομαι αιτία να πάθει κάποιος κρυολόγημα: Mήπως το κρυολόγησα το παιδί χθες, όταν το έβγαλα έξω;

[λόγ. κρυο- + -λογώ απόδ. γαλλ. se refroidir]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback