ιατρικός -ή -ό Adj.  [iatrikos -i -o, iatrikos -h -o]

(15)
  Adj.
(13)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Παρά το τρίτο εδάφιο, στην περίπτωση άδειας χειριστή αναψυχής, ιατρός γενικής ιατρικής, με επαρκώς εμπεριστατωμένη γνώση του ιατρικού ιστορικού του αιτούντος, μπορεί, εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, να ενεργεί ως ιατρικός εξεταστής αεροπορίας, σύμφωνα με λεπτομερείς εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 65 παράγραφος 3 αυτοί οι εκτελεστικοί κανόνες εξασφαλίζουν ότι διατηρείται το επίπεδο ασφαλείας.Ungeachtet des Unterabsatzes 3 kann im Falle einer Pilotenlizenz für Freizeitflugverkehr ein Arzt für Allgemeinmedizin, dem der Gesundheitszustand des Antragstellers hinreichend genau bekannt ist, im Einklang mit den detaillierten Durchführungsbestimmungen, die nach dem in Artikel 65 Absatz 3 genannten Verfahren erlassen werden, als flugmedizinischer Sachverständiger fungieren, wenn dies nach nationalem Recht zulässig ist; die Durchführungsbestimmungen stellen sicher, dass das Sicherheitsniveau aufrechterhalten wird.

Übersetzung bestätigt

Ο αεροϊατρικός εξεταστής (AME), το αεροϊατρικό κέντρο (AeMC) ή, σε περίπτωση παραπομπής, ο ιατρικός αξιολογητής της αρχής αδειοδότησης, πριν εκδώσει, επανεπικυρώσει ή ανανεώσει ιατρικό πιστοποιητικό, μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβληθεί σε πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις και διερευνήσεις, όταν υπάρχει κλινική ή επιδημιολογική ένδειξη.Der Bewerber hat ihnen eine vollständige Krankengeschichte und — sofern vom flugmedizinischen Zentrum, vom flugmedizinischen Sachverständigen oder vom Arzt für Allgemeinmedizin gefordert — die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen und Tests vorgelegt, die vom behandelnden Arzt des Bewerbers oder von sonstigen Fachärzten durchgeführt wurden;

Übersetzung bestätigt

στ) Ο ιατρικός αξιολογητής της αρχής αδειοδότησης δύναται να εκδίδει ή να επανεκδίδει ιατρικό πιστοποιητικό.das flugmedizinische Zentrum, der flugmedizinische Sachverständige oder der Arzt für Allgemeinmedizin hat die flugmedizinische Beurteilung auf Grundlage der medizinischen Untersuchungen und Tests durchgeführt, die für das betreffende Tauglichkeitszeugnis erforderlich sind, um zu bestätigen, dass der Bewerber sämtlichen relevanten Anforderungen dieses Anhangs (Teil-MED) genügt.

Übersetzung bestätigt

Όταν ο κάτοχος πτυχίου χειριστή αεροσκαφών εμπορικών αερομεταφορών (CPL), πτυχίου χειριστή αεροπορικών γραμμών (ATPL) ή πτυχίου χειριστή πολλαπλών πληρωμάτων (MPL) δεν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ιατρικού πιστοποιητικού της κατηγορίας 1 και έχει παραπεμφθεί στον ιατρικό αξιολογητή της αρχής αδειοδότησης, ο ιατρικός αξιολογητής αξιολογεί εάν το ιατρικό πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί με τον λειτουργικό περιορισμό πολλαπλών χειριστών (OML) «ισχύει μόνον για ειδικευμένο συγκυβερνήτη ή με ειδικευμένο συγκυβερνήτη».Der Arzt für Allgemeinmedizin kann ein Tauglichkeitszeugnis für LAPL mit den gleichen Einschränkungen verlängern oder erneuern, ohne den Bewerber an ein flugmedizinisches Zentrum oder an einen flugmedizinischen Sachverständigen zu verweisen.

Übersetzung bestätigt

Αν υπάρχει κάποιος ιατρικός (ή άλλος) λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε να λάβετε κανένα από αυτά τα δοκιμαστικά γεύματα, ενημερώστε το γιατρό σας, που θα προτείνει μια εναλλακτική λύση.Sollten Sie aus medizinischen (oder anderen) Gründen keine der beiden Testmahlzeiten einnehmen können, teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt mit, der Ihnen eine Alternative vorschlagen wird.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
medizinisch
klinisch
ärztlich

Grammatik

  • ιατρικός (maskulin)
  • ιατρική (feminin)
  • ιατρικό (neutrum)


Griechische Definition zu ιατρικός -ή -ό

ιατρικός -ή -ό [iatrikós] : που ανήκει ή αναφέρεται στην ιατρική ή στο γιατρό: Iατρική σχολή. Iατρικό επάγγελμα. Iατρική επιστήμη. Iατρικές συνταγές / εξετάσεις. Iατρικό λάθος / ιατρικό συμβούλιο / συνέδριο / εργαστήριο. Ο ιατρικός -ή -ό κόσμος, το σύνολο των γιατρών. || (ως ουσ.) η ιατρική*. ιατρικά ΕΠIΡΡ.

[λόγ. < αρχ. ἰατρικός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback