εφτά    [efta]

  Verb
(1244)
{die}  
Sieben (ugs.)
  Subst.
(152)

Etymologie zu εφτά

εφτά mittelgriechisch ἑφτά altgriechisch ἑπτά


GriechischDeutsch
Πρόληψη τραυματισμών [44] (παράρτημα – σημείο 2.2.4) Ενίσχυση της δημιουργίας δικτύου ορθών πρακτικών στους εφτά τομείς προτεραιότητας που υπογραμμίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας [45] με στόχο την ενθάρρυνση εστιασμένων δράσεων σε όλα τα κράτη μέλη.[Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για σχέδια]Verstärkung der Vernetzung bewährter Verfahren in den sieben prioritären Bereichen, die in der Empfehlung des Rates vom 31. Mai 2007 zur Verhütung von Verletzungen und Förderung von Sicherheitsmaßnahmen [44] hervorgehoben werden, um gezielte Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten zu fördern.[Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen]
Τα οργανικά υπεροξείδια ταξινομούνται σε μια από τις εφτά κατηγορίες των «τύπων Α έως G» γι’ αυτή την τάξη, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:Organische Peroxide sind anhand folgender Grundsätze in eine der sieben Kategorien „Typ A bis Typ G“ dieser Klasse einzustufen:
Οι ποσότητες που ζητούνται με τις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του Ιουνίου του 2008 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 είναι, όσον αφορά ορισμένες ποσοστώσεις, λιγότερες από τις ζητούμενες ποσότητες.Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen des Monats Juni 2008 für den Teilzeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind für bestimmte Kontingente niedriger als die verfügbaren Mengen.
Οι ποσότητες που ζητούνται με τις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εφτά πρώτων ημερών του Ιουνίου του 2008 για την υποπερίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 υπερβαίνουν, ως προς ορισμένες ποσοστώσεις, τις διαθέσιμες ποσότητες.Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen des Monats Juni 2008 für den Teilzeitraum vom 1. Juli bis 30. September 2008 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind für bestimmte Kontingente höher als die verfügbaren Mengen.
για τη χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγής σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις εφτά πρώτες ημέρες του Ιουνίου 2008 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007 για το χοιρινό κρέαςüber die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Juni 2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 806/2007 eröffneten Zollkontingents für Schweinefleisch gestellten Anträge

Synonyme zu εφτά

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie εφτά
Griechische Definition zu εφτά

εφτά [eftá] & επτά [eptá] (άκλ.) αριθμτ. επίθ. απόλ. : 1.που δηλώνει ένα σύνολο από εφτά (7) μονάδες: εφτά παιδιά / άλογα / σπίτια / μήνες / λέξεις. Ένα παιδί εφτά ετών. εφτά χρώματα της ίριδας. Οι επτά σοφοί. Tα επτά θαύματα του κόσμου. Tα επτά θανάσιμα αμαρτήματα. Tο εφτά είναι συμβολικός αριθμός. Kονιάκ εφτά αστέρων, πρώτης ποιότητας. || (αντί του τακτικού έβδομος): Στη σελίδα εφτά, στην έβδομη σελίδα. Στις εφτά του μηνός / στις εφτά Iουλίου. [...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback