ευχαριστώ·   [efcharisto·, eyxaristw·]

(11864)
(2108)

GriechischDeutsch
"Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσω στα μέλη του τμήματος "Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον" το Πράσινο Βιβλίο που υιοθέτησε πρόσφατα η Επιτροπή για την μελλοντική Κοινή Αλιευτική Πολιτική."Ich danke Ihnen, dass Sie mir heute Gelegenheit geben, den Mitgliedern der Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umweltschutz das unlängst verabschiedete 'Grünbuch über die Zukunft der gemeinsamen Fischereipolitik' (GFP) vorzustellen.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω στη σημερινή συνεδρίαση κατά την οποία θα εξετάσετε τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την "Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ταμείου συνοχής".für die Einladung zur Teilnahme an ihrer heutigen Sitzung, in der Sie die Stellungnahme des Wirtschaftsund Sozialausschusses zum "Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Errichtung des Kohäsionsfonds" erörtern, danke ich Ihnen sehr.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ πολύ.Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ.Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Übersetzung bestätigt

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας".Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit."

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ευχαριστώ·.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback