επόμενος -η -ο Adj.  [epomenos -i -o, epomenos -h -o]

  Adj.
(671)
(122)
Nächster (geh.)
(108)
(0)

GriechischDeutsch
ο επόμενος αριθμός μπορεί να είναι ένας από τους ακόλουθους (αυξάνεται παράλληλα με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης):Die nächste Ziffer (einstellig) kann folgende Werte annehmen (steigend mit zunehmendem Kofinanzierungssatz):

Übersetzung bestätigt

εάν ο επόμενος λιμένας προσεγγίσεως του πλοίου βρίσκεται σε κράτος εκτός της Κοινότητας, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει την ενημέρωση του επόμενου λιμένα προσεγγίσεως του πλοίου σχετικά με την εικαζόμενη απόρριψη, ζητεί δε από το κράτος του επόμενου λιμένα προσεγγίσεως να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα που αφορούν κάθε απόρριψη του είδους αυτού.Handelt es sich bei dem nächsten von dem Schiff angelaufenen Hafen um den Hafen eines Staates außerhalb der Gemeinschaft, so ergreift der Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der nächste von dem Schiff angelaufene Hafen über die mutmaßliche Einleitung unterrichtet wird, und fordert den Staat des nächsten angelaufenen Hafens auf, angemessene Maßnahmen in Bezug auf diese Einleitung zu ergreifen.

Übersetzung bestätigt

εάν ο επόμενος λιμένας προσεγγίσεως του πλοίου βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται στενά κατά την επιθεώρηση που προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 1, και κατά τη λήψη απόφασης περί των ενδεδειγμένων μέτρων που αφορούν κάθε απόρριψη αυτού του είδους·Befindet sich der nächste von dem Schiff angelaufene Hafen in einem anderen Mitgliedstaat, so arbeiten die betreffenden Mitgliedstaaten bei der Inspektion nach Artikel 6 Absatz 1 und bei der Entscheidung über die angemessenen Maßnahmen in Bezug auf diese Einleitung eng zusammen.

Übersetzung bestätigt

μέχρι το σημείο κατά το οποίο ο επόμενος χρήστης έχει πρόσβαση και εξάγει αεροναυτικά δεδομένα ή/και αεροναυτικές πληροφορίες που κατέχει ο πάροχος υπηρεσιών αεροναυτικών πληροφοριών, ήbis zu dem Moment, wo der vorgesehene nächste Nutzer auf die durch den Anbieter von Flugberatungsdiensten bereit gehaltenen Luftfahrtdaten und/oder Luftfahrtinformationen zugreift und sie extrahiert, oder

Übersetzung bestätigt

Οι μελλοντικές βελτιώσεις του συστήματος θα πρέπει να βασίζονται σε πρόταση της Επιτροπής για νέο κανονισμό («επόμενος κανονισμός») ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 ως προς την επίτευξη των στόχων του συστήματος.Künftige Verbesserungen des Schemas sollten auf einem Vorschlag der Kommission für eine neue Verordnung (im Folgenden „nächste Verordnung“) beruhen, der relevanten Erwägungen zur Wirksamkeit der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele des Schemas Rechnung tragen sollte.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • επόμενος (maskulin)
  • επόμενη (feminin)
  • επόμενο (neutrum)
Grammatik zu επόμενος -η -ο

FallSingular
Nominativεπόμενοςεπόμενηεπόμενο
Genitivεπόμενουεπόμενηςεπόμενου
Akkusativεπόμενοεπόμενηεπόμενο
Vokativεπόμενεεπόμενηεπόμενο
FallPlural
Nominativεπόμενοιεπόμενεςεπόμενα
Genitivεπόμενωνεπόμενωνεπόμενων
Akkusativεπόμενουςεπόμενεςεπόμενα
Vokativεπόμενοιεπόμενεςεπόμενα
Δείτε και τις κλίσης των ουσιαστικοποιημένων
ο επόμενος, η επομένη το επόμενο.Griechische Definition zu επόμενος -η -ο

επόμενος -η -ο [epómenos] λόγ. θηλ. και επομένη : 1.που στα πλαίσια μιας σειράς βρίσκεται ύστερα από κπ. ή από κτ. άλλο. ANT προηγούμενος: Kανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο επόμενος -η -ο στόχος των τρομοκρατών. H συνέχεια του μυθιστορήματος θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος. H συνέχεια στο επόμενο (επεισόδιο). H απόφαση θα ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Θα κατέβω στην επόμενη στάση. || (ειδικότ.) για τις υποδιαιρέσεις του χρόνου: Ο επόμενος -η -ο μήνας. Tο επόμενο έτος. H επόμενη εβδομάδα / ημέρα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback