επαφήνω  

  • Kontakt herstellen
    upvotedownvote
  • kontaktieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... απομόνωσις 5-6 ανδρών μέσα στο βουνό πολλές μέρες χωρίς εφημερίδα, χωρίς την επαφήν των με άλλα πρόσωπα, με τα οποία να συζητούν και να αναπτύσουν τα ενδιαφέροντα ...

... συμβούλου με κύρος, όστις να ενημερώνη τον βασιλέα και να κρατή εις διαρκή επαφήν την Κυβέρνησιν με το Στέμμα, είναι ουσιώδους σημασίας». «Προ επτά ετών ...

... του Βρεττανού λοχαγού FREZER, γενομένην κατά τον Ιούλιον 1943, ήλθον εις επαφήν μετά του αντ/ρχου κ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ, αρχηγού της οργανώσεως Χ όστις έκτοτε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epafino, epafhnw


Deutsche Synonyme zu: επαφήνω

Kontakt herstellen Kontakt knüpfen netzwerken kontakten Kontakt aufnehmen (mit) kontaktieren (sich) in Verbindung setzen mit (sich) wenden (an) (sich) richten (an) (das) Wort richten (an) herantreten (an) (jemanden) ansprechen (in einer Sache) vorstellig werden (bei) in Kontakt treten (mit)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15