επανάγωγο  

  • Der obere Teil des Feldes, von wo aus die Bewässerung beginnt
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εξέδωσε τις σημαντικές συλλογές νόμων: Πρόχειρος Νόμος (870-879) και Επαναγωγή (879-886). Υπήρξε ικανός αυτοκράτορας. Με τα μέτρα που έλαβε για τη δικαιοσύνη ...

... πατριάρχη Φωτίου (σχέδιο νόμου παλαιότερα γνωστό υπό τον εσφαλμένο τίτλο Επαναγωγή) Andreas Schmink, The Oxford Dictionary of Byzantium, λήμμα "Prochiron" ...

... καταργήθηκε και στην Κωνταντινούπολη, όπως βεβαιώνει ο Κωνσταντίνος Ζ' και η 'Επαναγωγή' (ή Συναγωγή) του Φωτίου". Ο σφετεριστής "Βασιλίσκος [επέβαλε] τον Μονοφυσιτισμό" ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epanagogo, epanaroro, epanagwgo

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15