{η}  εκκλησία Subst.  [ekklisia, ekklhsia]

{die}    Subst.
(5302)

Etymologie zu εκκλησία

εκκλησία altgriechisch ἐκκλησία ἔκκλητος ἐκ + καλέω / καλῶ proto-indogermanisch *kelh₁- / *kl̥h₁- (καλώ, φωνάζω)


GriechischDeutsch
Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίεςBau von Kirchen

Übersetzung bestätigt

Οι μη κρατικοί φορείς που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτική στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού είναι, ιδίως, οι εξής: οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οργανώσεις αυτόχθονων πληθυσμών, οι τοπικές επαγγελματικές ομάδες και οι τοπικές ομάδες πολιτών, οι συνεταιρισμοί, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι τοπικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανόμενων των δικτύων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκεντρωμένης περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις γυναικών και νέων, οι εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, ερευνητικοί και επιστημονικοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμια, οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές οργανώσεις και κοινότητες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και όλες οι μη κυβερνητικές ενώσεις και τα ανεξάρτητα ιδρύματα που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ή την εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών.Zu den nichtstaatlichen Akteuren, die nach dieser Verordnung finanzielle Unterstützung erhalten können, zählen unter anderem Organisationen der indigenen Völker, lokale Bürgergruppen und Handelsorganisationen, Kooperativen, Gewerkschaften, Organisationen der wirtschaftlichen und sozialen Interessen, lokale Organisationen (einschließlich Netze), die im Bereich der regionalen dezentralen Zusammenarbeit und Integration tätig sind, Verbraucherverbände, Frauenund Jugendorganisationen, Ausbildungs-, Kultur-, Forschungsund wissenschaftliche Organisationen, Hochschulen, Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die Medien sowie alle nichtstaatlichen Vereinigungen und unabhängigen Stiftungen, die voraussichtlich einen Beitrag zur Entwicklung oder zur externen Dimension der internen Politikbereiche leisten.

Übersetzung bestätigt

Προς το σκοπό αυτό, ο οργανισμός ιδρύει δίκτυο συνεργασίας («Πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων»), που περιλαμβάνει μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις, συναφείς κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις, εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, πανεπιστήμια και άλλους σχετικούς εμπειρογνώμονες ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων και οργανισμών.Zu diesem Zweck richtet die Agentur ein Kooperationsnetz (die „Plattform für Grundrechte“) ein, das sich aus nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen, Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen, relevanten sozialen Organisationen und Berufsverbänden, Kirchen, Organisationen der Religionsund Hochschulen und anderen qualifizierten Experten von europäischen und internationalen Gremien und Organisationen zusammensetzt.

Übersetzung bestätigt

Οι μη κρατικοί και μη κερδοσκοπικοί φορείς που είναι επιλέξιμοι για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι είναι δε ανεξάρτητοι και υπόλογοι, είναι, ιδίως, οι εξής: οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν εθνικές ή/και εθνοτικές μειονότητες, οι τοπικές επαγγελματικές ομάδες και οι τοπικές ομάδες πολιτών, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, οι οργανώσεις που αγωνίζονται κατά της δωροδοκίας και της απάτης και προάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση, οι οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ατομικά δικαιώματα και οι οργανώσεις που μάχονται κατά των διακρίσεων, οι τοπικές οργανώσεις (περιλαμβανόμενων των δικτύων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκεντρωμένης περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις γυναικών και νέων, οι εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, ερευνητικοί και επιστημονικοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμια, οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές οργανώσεις και κοινότητες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και όλες οι μη κυβερνητικές ενώσεις και τα ανεξάρτητα ιδρύματα, περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων πολιτικών ιδρυμάτων, που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.Zu den unabhängig tätigen, der Rechenschaftspflicht unterliegenden nichtstaatlichen gemeinnützigen Akteuren, die nach dieser Verordnung finanzielle Unterstützung erhalten können, zählen insbesondere Organisationen der indigenen Völker, Organisationen nationaler und/oder ethnischer Minderheiten, lokale Berufsverbände und Bürgergruppen, Kooperativen, Gewerkschaften, Organisationen der Wirtschaftsund Sozialakteure, Organisationen zur Bekämpfung von Korruption und Betrug und zur Förderung verantwortungsvoller Staatsführung, Bürgerrechtsorganisationen und Organisationen zur Bekämpfung der Diskriminierung, lokale Organisationen (einschließlich Netzwerke), die im Bereich der regionalen dezentralen Zusammenarbeit und Integration tätig sind, Verbraucherverbände, Frauenund Jugendorganisationen, Ausbildungs-, Kultur-, Forschungsund wissenschaftliche Organisationen, Hochschulen, Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, Medien sowie alle nichtstaatlichen Vereinigungen und unabhängigen Stiftungen, einschließlich unabhängiger politischer Stiftungen, die einen Beitrag zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung leisten können.

Übersetzung bestätigt

Οι μη κρατικοί παράγοντες που μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής στήριξης κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι κυρίως οι εξής: οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οργανώσεις αυτοχθόνων πληθυσμών, οι τοπικές επαγγελματικές ομάδες και οι τοπικές ομάδες πολιτών, οι συνεταιρισμοί, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, οι τοπικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποκεντρωμένης περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, οι οργανώσεις καταναλωτών, οι οργανώσεις γυναικών και νέων, οι εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί, ερευνητικοί και επιστημονικοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμια, οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και όλες οι μη κυβερνητικές ενώσεις και τα ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ή στην εξωτερική διάσταση των εσωτερικών πολιτικών.Zu den nichtstaatlichen Akteuren, die nach dieser Verordnung finanzielle Unterstützung erhalten können, zählen insbesondere Organisationen der einheimischen Völker, lokale Bürgergruppen und Händlervereinigungen, Kooperativen, Gewerkschaften, Organisationen der Wirtschaftsund Sozialakteure, lokale Organisationen (einschließlich Netzwerken), die im Bereich der regionalen dezentralen Zusammenarbeit und Integration tätig sind, Verbraucherverbände, Frauenund Jugendorganisationen, Ausbildungs-, Kultur-, Forschungsund wissenschaftliche Organisationen, Hochschulen, Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die Medien sowie alle nichtstaatlichen Vereinigungen sowie privaten und öffentlichen Stiftungen, die einen Beitrag zur Entwicklung oder zur externen Dimension der internen Politikbereiche leisten können.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu εκκλησία

εκκλησία η [ekdivsía] : I1. το σύνολο, η κοινωνία των χριστιανών όλων των εποχών: H εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του Xριστού. H εκκλησία είναι θεοσύστατο ίδρυμα και όχι ανθρώπινο επινόημα. Στρατευομένη εκκλησία, των χριστιανών που βρίσκονται στη ζωή. Θριαμβεύουσα εκκλησία, των νεκρών χριστιανών. H εκκλησία είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback