εκατέρωθεν Adv.  [ekaterothen, ekaterwthen]

(11)
(0)

Etymologie zu εκατέρωθεν

εκατέρωθεν altgriechisch ἑκατέρωθεν ἑκάτερος + -θεν


GriechischDeutsch
Με την επιφύλαξη των διατάξεων αναστολής της βοήθειας που καθορίζονται στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που συνάπτονται με χώρες και περιφέρειες εταίρους, όταν μια χώρα εταίρος δεν τηρεί τις αρχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, και όταν οι διαβουλεύσεις με την εν λόγω χώρα εταίρο δεν καταλήγουν σε εκατέρωθεν αποδεκτή λύση ή εάν οι διαβουλεύσεις απορρίπτονται ή σε περιπτώσεις ειδικής έκτακτης ανάγκης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία βάσει προτάσεως της Επιτροπής, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι οποιασδήποτε βοήθειας χορηγούμενης στην εν λόγω χώρα εταίρο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.Hält ein Partnerland die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Grundsätze nicht ein und führen die mit diesem Partnerland aufgenommenen Konsultationen nicht zu einem für beide Seiten akzeptablen Ergebnis oder werden Konsultationen abgelehnt oder liegt eine Notsituation vor, so kann der Rat unbeschadet der Bestimmungen über die Aussetzung der Hilfe, die in den mit Partnerländern und -regionen geschlossenen Partnerschaftsund Kooperationsabkommen vorgesehen sind, auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit geeignete Maßnahmen hinsichtlich sämtlicher dem Partnerland nach dieser Verordnung gewährten Hilfe ergreifen.

Übersetzung bestätigt

Ακτογραμμές (εκατέρωθεν)Küstenlinie (beide Seiten)

Übersetzung bestätigt

Μια σημαντική βάση της προσέγγισης αυτής για την καταναλωτική πολιτική αποτελεί το γεγονός ότι αμφότερες οι πλευρές θα είναι ισότιμες και τα συμφέροντά τους θα αναγνωρίζονται και θα γίνονται σεβαστά εκατέρωθεν.Ein wichtiger Ausgangspunkt dieses verbraucherpolitischen Konzepts liegt darin, daß beide Seiten einander ebenbürtig sind und die Interessen der anderen Seite anerkennen und respektieren.

Übersetzung bestätigt

Έχοντας επίγνωση των εκατέρωθεν μελημάτων και συμφερόντων, τα κράτη CARIFORUM και η EΚ συμφωνούν να συνεχίσουν την εξέταση του προβλήματος το οποίο θέτει η είσοδος στις αγορές της EΚ αλιευτικών προϊόντων από αλιεύματα σε ζώνες της εθνικής δικαιοδοσίας κρατών CARIFORUM, με σκοπό την επίτευξη αμοιβαίως ικανοποιητικής λύσης.Eingedenk ihrer jeweiligen Anliegen und Interessen kommen die CARIFORUM-Staaten und die EG-Vertragspartei überein, im Hinblick auf eine beide Seiten zufriedenstellende Lösung das Problem des Zugangs zum Markt der EG-Vertragspartei für Fischereierzeugnisse aus Fängen, die in den der nationalen Hoheitsgewalt der CARIFORUM-Staaten unterstehenden Zonen getätigt werden, weiter zu prüfen.

Übersetzung bestätigt

Ακτογραμμές (εκατέρωθεν)Küstenlinie (beide Seiten)

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αμφοτέρωθεν
αμφίπλευρα
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu εκατέρωθεν.Griechische Definition zu εκατέρωθεν

εκατέρωθεν [ekatéroθen] επίρρ. : (λόγ.) και από τη μία και από την άλλη πλευρά: Εμφανίστηκε έχοντας εκατέρωθέν του δύο ένοπλους φρουρούς, αριστερά και δεξιά. || (ως επίθ.) που χαρακτηρίζει και τις δύο πλευρές: H εκατέρωθεν αδιαλλαξία.

[λόγ. < αρχ. ἑκατέρωθεν]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback