{η}  εικονογράφηση Subst.  [ikonografisi, ikonorrafisi, eikonografhsh]

{die}    Subst.
(8)

Etymologie zu εικονογράφηση

εικονογράφηση εικονογραφώ + -ση


GriechischDeutsch
Καλό: Έντυπο έγχρωμο εγχειρίδιο καλής ποιότητας σε σελίδες μεγέθους Α5 με κείμενο και εικονογράφηση που χωράει στη θήκη για γάντια. Κακό: Δεν υπάρχουν οδηγίες· μόνο συνοπτικές οδηγίες στο υλικό συσκευασίας·Gut: Eine in guter Qualität gedruckte farbige Anleitung mit Text und Abbildungen im A5-Format, die im Handschuhfach mitgeführt werden kann.

Übersetzung bestätigt

Καλό: Έντυπο έγχρωμο εγχειρίδιο καλής ποιότητας σε σελίδες σχήματος Α5 με κείμενο και εικονογράφηση που χωράει στη θήκη για γάντια.Gut: Eine in guter Qualität gedruckte farbige Anleitung mit Text und Abbildungen im A5-Format, die im Handschuhfach mitgeführt werden kann

Übersetzung bestätigt

Στα δείγματα, στις εικονογραφήσεις ή στις τεχνικές περιγραφές επισυνάπτεται μια ετικέτα με τη σφραγίδα του τελωνείου και τα στοιχεία αναφοράς της διασάφησης εξαγωγής κατά τρόπο ο οποίος δεν επιτρέπει την αντικατάστασή τους.Ein Aufkleber mit dem Stempelabdruck der Zollstelle und dem Verweis auf die Ausfuhranmeldung wird den Mustern oder Proben, Abbildungen und technischen Beschreibungen beigefügt, damit sie nicht ausgetauscht werden können.

Übersetzung bestätigt

Τα δείγματα, οι εικονογραφήσεις ή οι τεχνικές περιγραφές η γνησιότητα των οποίων έχει επιβεβαιωθεί και τα οποία έχουν σφραγισθεί, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, παραδίδονται στον εξαγωγέα, ο οποίος υποχρεούται να τα προσκομίζει, με ανέπαφες τις σφραγίδες, κατά την επανεισαγωγή των παράγωγων προϊόντων ή των προϊόντων αντικατάστασης.Die Muster oder Proben, Abbildungen und technischen Beschreibungen, die nach diesem Absatz durch Verschluss gesichert sind, werden dem Ausführer übergeben, der sie bei der Wiedereinfuhr der Veredelungserzeugnisse oder der Ersatzerzeugnisse mit unverletztem Verschluss vorzulegen hat.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση που πραγματοποιείται δειγματοληψία ή χρησιμοποιούνται εικονογραφήσεις ή τεχνικές περιγραφές, το τελωνείο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιβεβαιώνει τη γνησιότητα αυτών των δειγμάτων, εικονογραφήσεων ή τεχνικών περιγραφών, θέτοντας την τελωνειακή σφραγίδα του είτε πάνω στα αντικείμενα αυτά, εφόσον η φύση τους το επιτρέπει, είτε πάνω στη συσκευασία, ούτως ώστε να μην είναι δυνατόν να παραποιηθεί.Bei Entnahme von Mustern oder Proben oder bei Verwendung von Abbildungen oder technischen Beschreibungen sichert die in Absatz 1 genannte Zollstelle diese durch Anbringen eines Zollverschlusses entweder an den Waren selbst, sofern sich diese dazu eignen, oder an der Umschließung, die auf diese Weise verschlusssicher gemacht wird.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εικονογράφηση

εικονογράφηση η [ikonoγráfisi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του εικονογραφώ· η διακόσμηση χειρογράφου ή εντύπου με ζωγραφικές παραστάσεις και το σύνολο αυτών των παραστάσεων: Πλούσια / φτωχή / πρωτότυπη εικονογράφηση. H εικονογράφηση ενός βιβλίου / ενός παλαιού χειρογράφου / ενός περιοδικού. || H εικονογράφηση του ιερού ναού· (πρβ. αγιογράφηση).

[λόγ. εικονογραφη- (εικονογραφώ) -σις > -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback