{η}  εγκαθίδρυση Subst.  [egkathidrisi, egkathithrisi, egkathidrysh]

(29)

Etymologie zu εγκαθίδρυση

εγκαθίδρυση εγκαθιδρύω + -ση


GriechischDeutsch
Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση αυτών των διαβουλεύσεων, τα μέρη συζήτησαν την οργάνωση της μεταβατικής διαδικασίας προς την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την εγκαθίδρυση δημοκρατικού καθεστώτος, προερχόμενου από ελεύθερες και διαφανείς εκλογές.Bei der Eröffnungssitzung zu diesen Konsultationen haben die Parteien über die Organisation eines Übergangs zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung und Einsetzung einer demokratischen, aus freien und transparenten Wahlen hervorgegangenen Regierung beraten.

Übersetzung bestätigt

να συμβάλει στην προετοιμασία για την εγκαθίδρυση ενδεχόμενης Διεθνούς Μη Στρατιωτικής Αποστολής, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και τα θεσμικά όργανα του Κοσσυφοπεδίου, και σε στενό συντονισμό με την UNMIK όσον αφορά τα σχέδιά της να φέρει εις πέρας την εφαρμογή της απόφασης 1244 ΣΑΗΕ αλλά και για κάθε αναγκαία μεταβατική ρύθμιση προς μια ενδεχόμενη ΔΜΣΑ,Mitwirkung an der Vorbereitung der Einsetzung einer eventuellen internationalen zivilen Mission in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft und den Behörden des Kosovo sowie in enger Abstimmung mit der UNMIK in Bezug auf deren Pläne zur Vollendung der Durchführung der Resolution 1244 des VN-Sicherheitsrats und auf gegebenenfalls erforderliche Übergangsmaßnahmen im Hinblick auf eine eventuelle ICM;

Übersetzung bestätigt

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει ομάδα με σκοπό να συμβάλει στην προετοιμασία για την εγκαθίδρυση ενδεχόμενης Διεθνούς Μη Στρατιωτικής Αποστολής στο Κοσσυφοπέδιο, στην οποία θα συμμετέχει συνιστώσα του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προπαρασκευαστική ομάδα ΔΜΣΑ/ΕΕΕΕ).Die Europäische Union bildet ein Team zur Mitwirkung an den Vorbereitungen für die Einsetzung einer eventuellen internationalen zivilen Mission im Kosovo, einschließlich der Komponente eines Sonderbeauftragten der Europäischen Union (ICM/EUSR-Vorbereitungsteam).

Übersetzung bestätigt

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εγκαθίδρυση των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων, είναι ουσιώδες να υπάρξει συνεισφορά δημοσίων πόρων για την αντιμετώπιση των εξόδων τους κατά το εναρκτήριο στάδιο της λειτουργίας τους, καθώς και των εξόδων διερμηνείας συνεδριάσεων και μετάφρασης.Damit es tatsächlich zur Einsetzung von regionalen Beiräten kommt, ist es unerlässlich, dass zu ihrer Finanzierung in der Anfangsphase und zu den Dolmetschund Übersetzungkosten mit öffentlichen Mitteln beigetragen wird.

Übersetzung bestätigt

Οι παρεμβάσεις αυτές, που είχαν ως στόχο τη βελτίωση των διαρθρωτικών ελλείψεων της επιχείρησης και εξασφάλιζαν τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της αναφέρονταν στην εγκαθίδρυση ενός νέου τρόπου διαχείρισης, σχεδιασμού και οργανογράμματος προσαρμοσμένου στη διαδικασία παραγωγής, στη μείωση και ανακατανομή του προσωπικού, στη διαπραγμάτευση νέας συλλογικής σύμβασης, στην αναδιοργάνωση της δραστηριότητας των μονάδων με επιδίωξη της βελτιστοποίησης τους, του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και σημαντικής ΤΠ, την επένδυση σε ένα εμπορικό τμήμα από πλευράς προσωπικού και εκστρατειών εμπορικής προώθησης, στη δημιουργία νέων δικτύων διανομής, στην εξισορρόπηση μεταξύ των ιδίων πόρων και του κεφαλαίου, στην αναπροσαρμογή του αναλογικού τμήματος του χρέους και στην επίτευξη μιας ελάχιστης ρευστότητας.Diese Maßnahmen zur Behebung struktureller Mängel des Unternehmens und zur Sicherung seiner langfristigen Rentabilität beziehen sich auf die Einsetzung einer neuen Geschäftsleitung, die Planung eines dem Produktionsablauf angemessenen Organigramms, die Reduzierung und Umstrukturierung des Personals, Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag, die Reorganisation der Tätigkeit der Anlagen mit dem Ziel der Optimierung, eine bedeutende Modernisierung auf den Gebieten Technik und IT, Investitionen in eine Handelsabteilung im Hinblick auf Personal und Marketingkampagnen, die Schaffung neuer Vertriebskanäle, die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Eigenmitteln und Gesellschaftskapital, die Anpassung der Schuldenquote und das Erzielen eines Mindestmaßes an Liquidität.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu εγκαθίδρυση

εγκαθίδρυση η [eŋgaθíδrisi] : η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του εγκαθιδρύω, επιβολή καθεστώτος, πολιτεύματος κτλ.: H κατάρρευση της βασιλείας δε σήμαινε και την αυτόματη εγκαθίδρυση ενός νέου φιλελεύθερου καθεστώτος.

[λόγ. εγκαθιδρύ(ω) -σις > -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback