εγγυώμαι  Verb  [engiome, enjiome, eggywmai]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie εγγυώμαι

Noch keine Synonyme

Grammatik


ΕΓΓΥΩΜΑΙ
I guarantee
Passiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εγγυώμαιεγγυόμαστε, εγγυώμεθα
εγγυάσαιεγγυάστε, εγγυάσθε
εγγυάταιεγγυώνται
Imper
fekt
εγγυόμουν(α)εγγυόμαστε
εγγυόσουν(α)εγγυόσαστε
εγγυόταν(ε)εγγυόνταν(ε)
Aoristεγγυήθηκαεγγυηθήκαμε
εγγυήθηκεςεγγυηθήκατε
εγγυήθηκεεγγυήθηκαν, εγγυηθήκανε
Perf
ekt
έχω εγγυηθείέχουμε εγγυηθεί
έχεις εγγυηθείέχετε εγγυηθεί
έχει εγγυηθείέχουν εγγυηθεί
Plu
perf
ekt
είχα εγγυηθείείχαμε εγγυηθεί
είχες εγγυηθείείχατε εγγυηθεί
είχε εγγυηθείείχαν εγγυηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εγγυώμαιθα εγγυόμαστε, θα εγγυώμεθα
θα εγγυάσαιθα εγγυάστε, θα εγγυάσθε
θα εγγυάταιθα εγγυώνται
Fut
ur
θα εγγυηθώθα εγγυηθούμε
θα εγγυηθείςθα εγγυηθείτε
θα εγγυηθείθα εγγυηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εγγυηθείθα έχουμε εγγυηθεί
θα έχεις εγγυηθείθα έχετε εγγυηθεί
θα έχει εγγυηθείθα έχουν εγγυηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εγγυώμαινα εγγυόμαστε, να εγγυώμεθα
να εγγυάσαινα εγγυάστε, να εγγυάσθε
να εγγυάταινα εγγυώνται
Aoristνα εγγυηθώνα εγγυηθούμε
να εγγυηθείςνα εγγυηθείτε
να εγγυηθείνα εγγυηθούν(ε)
Perfνα έχω εγγυηθείνα έχουμε εγγυηθεί
να έχεις εγγυηθείνα έχετε εγγυηθεί
να έχει εγγυηθείνα έχουν εγγυηθεί
Imper
ativ
Presεγγυάστε, εγγυάσθε
Aoristεγγυήσουεγγυηθείτε
Part
izip
Presεγγυώμενος
Perfεγγυημένος, -η, -οεγγυημένοι, -ες, -α
InfinAoristεγγυηθεί


Griechische Definition zu εγγυώμαι

εγγυώμαι [engióme] μππ. εγγυημένος* : παρέχω διαβεβαίωση αναλαμβάνοντας τη σχετική ευθύνη. 1α. αναλαμβάνω την ευθύνη να εκπληρώσω τις (συνήθ. οικονομικές) υποχρεώσεις κάποιου, στην περίπτωση που αυτός αθετήσει τη σχετική υπόσχεσή του ή βρεθεί σε αδυναμία να την εκπληρώσει· υπογράφω ως εγγυητής, μπαίνω ή γίνομαι εγγυητής, τριτεγγυώμαι: Aν ζητήσω δάνειο από την τράπεζα, θα εγγυηθείς για μένα; εγγυώμαι για την εμπρόθεσμη εξόφληση των δόσεων. β. αναλαμβάνω την ευθύνη για την εφαρμογή και την τήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας, σύμβασης, συνθήκης κτλ.: Zήτησαν από τις HΠA να εγγυηθούν για την ασφαλή μεταφορά των ομήρων. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu εγγυώμαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15