δυστυχώ Verb  [disticho, thisticho, dystyxw]

(0)
(0)

Etymologie zu δυστυχώ

δυστυχώ altgriechisch δυστυχέω / δυστυχῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
δυστυχώς

Grammatik

Grammatik zu δυστυχώ


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δυστυχώδυστυχούμε
δυστυχείςδυστυχείτε
δυστυχείδυστυχούν(ε)
Imper
fekt
δυστυχούσαδυστυχούσαμε
δυστυχούσεςδυστυχούσατε
δυστυχούσεδυστυχούσαν(ε)
Aoristδυστύχησαδυστυχήσαμε
δυστύχησεςδυστυχήσατε
δυστύχησεδυστύχησαν, δυστυχήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω δυστυχήσειέχουμε δυστυχήσει
έχεις δυστυχήσειέχετε δυστυχήσει
έχει δυστυχήσειέχουν δυστυχήσει
Plu
perf
ekt
είχα δυστυχήσειείχαμε δυστυχήσει
είχες δυστυχήσειείχατε δυστυχήσει
είχε δυστυχήσειείχαν δυστυχήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δυστυχώθα δυστυχούμε
θα δυστυχείςθα δυστυχείτε
θα δυστυχείθα δυστυχούν(ε)
Fut
ur
θα δυστυχήσωθα δυστυχήσουμε
θα δυστυχήσειςθα δυστυχήσετε
θα δυστυχήσειθα δυστυχήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δυστυχήσειθα έχουμε δυστυχήσει
θα έχεις δυστυχήσειθα έχετε δυστυχήσει
θα έχει δυστυχήσειθα έχουν δυστυχήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δυστυχώνα δυστυχούμε
να δυστυχείςνα δυστυχείτε
να δυστυχείνα δυστυχούν(ε)
Aoristνα δυστυχήσωνα δυστυχήσουμε, να δυστυχήσομε
να δυστυχήσειςνα δυστυχήσετε
να δυστυχήσεινα δυστυχήσουν(ε)
Perfνα έχω δυστυχήσεινα έχουμε δυστυχήσει
να έχεις δυστυχήσεινα έχετε δυστυχήσει
να έχει δυστυχήσεινα έχουν δυστυχήσει
Imper
ativ
Presδυστυχείτε
Aoristδυστύχησεδυστυχήστε, δυστυχήσετε
Part
izip
Presδυστυχώντας
Perfδυστυχισμένος, -η, -οδυστυχισμένοι, -ες, -α
έχοντας δυστυχήσει
InfinAoristδυστυχήσειGriechische Definition zu δυστυχώ

δυστυχώ [δistixó] .9α μππ. δυστυχισμένος* : είμαι δυστυχισμένος, ζω ζωή δυστυχισμένη. ANT ευτυχώ: Στα χρόνια της εχθρικής κατοχής η πατρίδα μας δυστυχούσε. Δυστύχησε στο γάμο της, έκανε ένα δυστυχισμένο γάμο. || (ειδικότ.) είμαι δυστυχισμένος εξαιτίας πολύ μεγάλης φτώχειας. ANT ευημερώ: Έμεινε άνεργος και η οικογένειά του δυστυχεί.

[λόγ. < αρχ. δυστυχῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback