διανυκτού  

  • dianyktou
    upvotedownvote
  • dianyktoy
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dianiktu, thianiktu, dianyktoy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15