διαλλάσσω  

  • versöhnen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... μαθητεύση πάντα τα έθνη, διακηρύττων εις αυτά ότι ο Θεός είναι εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς Εαυτόν, και ότι θέλει ίνα πάντες σωθώσι και έλθωσιν εις ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diallasso, thiallasso, diallassw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15