{το}  διαδίκτυο Subst.  [diadiktio, thiathiktio, diadiktyo]

{der}  
Internet (ugs.)
  Subst.
(3530)

Etymologie zu διαδίκτυο

διαδίκτυο διά + δίκτυο ((Lehnübersetzung) englisch internet)


GriechischDeutsch
Η επικεφαλίδα κάθε ιστοσελίδας πληροφόρησης με βάση το διαδίκτυο περιλαμβάνει την ονομασία του κράτους μέλους και την ημερομηνία της έκδοσης του καταλόγου με το ακόλουθο μορφότυπο ηη/μμ/εεεε.Der Titel jeder Informationsseite im Internet enthält folgende Angaben: Name des Mitgliedstaats und Datum der Listenversion im Format TT/MM/JJJJ.

Übersetzung bestätigt

Αντίστοιχα, οι ιστοσελίδες πληροφόρησης στο διαδίκτυο πρέπει να είναι διαθέσιμες έως την εν λόγω ημερομηνία.Demzufolge sollten die Informationsseiten im Internet ebenfalls bis zu diesem Datum bereitgestellt werden.

Übersetzung bestätigt

Η επικεφαλίδα κάθε ιστοσελίδας πληροφόρησης με βάση το διαδίκτυο διατυπώνεται στην αγγλική γλώσσα και στην/στις επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους μέλους.Der Titel jeder Informationsseite im Internet wird in englischer Sprache und in der Amtssprache/den Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats angezeigt.

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύθυνση της ιστοσελίδας πληροφόρησης τους στο διαδίκτυο.Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die jeweilige Internetadresse ihrer Informationsseiten im Internet mit.

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τις ιστοσελίδες πληροφόρησης στο διαδίκτυο έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη κάθε νέα έγκριση και κάθε αναστολή ή ανάκληση έγκρισης εγκαταστάσεων και εργαστηρίων όταν δεν συμμορφώνονται πλέον με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.Die Mitgliedstaaten halten die Informationsseiten im Internet auf dem aktuellen Stand, indem sie Neuzulassungen sowie — wenn die einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen nicht mehr erfüllt sind — Aussetzungen und Widerrufe der Zulassungen von Einrichtungen und Labors dort aufnehmen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
ίντερνετ
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
World Wide Web
Web
WWW
InternetGriechische Definition zu διαδίκτυο

διαδίκτυο το [δiaδíktio] : (σπάν.) το ίντερνετ.

[λόγ. δια- + δίκτυο μτφρδ. αγγλ. internet]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback