δεκατρία Adj.  [dekatria, thekatria]

(80)

GriechischDeutsch
Υπάρχουν κατάλογοι που έχουν ήδη παρουσιαστεί από το τρίτο ενδιαφερόμενο μέρος και άλλοι που αναφέρονται απευθείας από την Επιτροπή, για παράδειγμα τα δεκατρία σχέδια της πρώτης απόφασης κίνησης της διαδικασίας και ο κατάλογος των σχεδίων που αναφέρονται στη δεύτερη απόφαση κίνησης της διαδικασίας.Weitere Listen wurden vom beteiligten Dritten vorgelegt, andere von der Kommission selbst erwähnt, beispielsweise die dreizehn Vorhaben aus der ersten Einleitungsentscheidung und die Liste der Vorhaben aus der zweiten Einleitungsentscheidung.

Übersetzung bestätigt

Η εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται από δεκατρία μέλη τα οποία διορίζει το διοικητικό συμβούλιο μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε επιστημονικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα σχετικά με τα λειτουργικά καθήκοντα που εκτίθενται στο παρόν άρθρο.Der Exekutivausschuss besteht aus dreizehn Mitgliedern, die vom Vorstand aus einem Kreis anerkannter Persönlichkeiten ernannt werden, die Berufserfahrung in wissenschaftlichen, technischen und finanziellen Angelegenheiten haben, die von Bedeutung für die in diesem Artikel genannten Funktionen sind.

Übersetzung bestätigt

Στο παιχνίδι, κάθε παίκτη μοιράζονται είτε δεκατρία ή δεκαέξι πλακάκια στο χέρι.In dem Spiel, jeder Spieler kann sich entweder dreizehn oder sechzehn Fliesen in der Hand.

Übersetzung nicht bestätigt

Παρότι πέρασε δεκατρία χρόνια στη Βουλή, ξέρει να προβάλλει τον εαυτό του ως τον πολιτικό που γνωρίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των απλών ανθρώπων.Trotz der Tatsache, dass er schon dreizehn Jahre im Parlament sitzt, versteht er es, sich als Politiker zu präsentieren, der die Bedürfnisse und Anliegen der einfachen Leute kennt.

Übersetzung nicht bestätigt

Εν τέλει, αν αμυλοειδούς είναι να κατατεθεί στα νεφρά η πρωτεΐνη στα ούρα:κρεατινίνης μπορεί να αυξηθεί από λιγότερο από ένα (κανονικός) σε μεγαλύτερη από δεκατρία.Schließlich, wenn Amyloid wird in den Nieren abgelagerte von weniger als eins zu erhöhen (normal) zu mehr als dreizehn.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu δεκατρία.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback