βραδυ- Adj.  [vradi-, vrathi-, brady-]

(161)
(123)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu βραδυ.Griechische Definition zu βραδυ

βραδυ- [vraδi] & βραδύ- [vraδí], όταν κατά τη σύνθεση ο τόνος ανεβαίνει στο α' συνθετικό : α' συνθετικό σε σύνθετες λέξεις και τα παράγωγά τους· δηλώνει ότι αυτό που εκφράζει το β' συνθετικό γίνεται με αργό, όχι συνηθισμένο ή όχι επιθυμητό ρυθμό: βραδύκαυστος, βραδυφλεγής· βραδυκίνητος, αργοκίνητος· βραδυτόκος, ANT οξυτόκος. || (ιατρ.) δηλώνει ανωμαλία στη λειτουργία που συνεπάγεται το β' συνθετικό: βραδύγλωσσος, βραδύνους, ANT οξύνους· βραδυγλωσσία, βραδυσφυγμία· βραδυκαρδία, ANT ταχυκαρδία.

[λόγ. < αρχ. βραδυ- θ. του επιθ. βραδύ(ς) ως α' συνθ.: αρχ. βραδυ-τόκος `που αργεί να γεννήσει΄, ελνστ. βραδύ-γλωσσος, βραδυ-κίνητος & διεθ. brady- < αρχ. βραδυ-: βραδυ-καρδία < νλατ. bradycardia]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback