{η}  βιόσφαιρα Subst.  [viosfera, biosfaira]

{die}    Subst.
(75)

Etymologie zu βιόσφαιρα

βιόσφαιρα βίος + σφαίρα


GriechischDeutsch
Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης μελέτες θεμάτων ειδογένεσης, προτύπων μετανάστευσης στη βιόσφαιρα και ραδιοτοξικολογίας των ακτινιδών.Dies umfasst auch Studien zur Speziation, zu Migrationsmustern in der Biosphäre und zur Radiotoxizität von Aktiniden.

Übersetzung bestätigt

Ο κύριος στόχος είναι να αποφευχθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ελευθέρωση ραδιονουκλεϊδίων στη βιόσφαιρα.Hauptziel ist es, die Freisetzung von Radionukliden in die Biosphäre über einen sehr langen Zeitraum zu verhindern.

Übersetzung bestätigt

Ταφή σε γεωλογικούς σχηματισμούς: Ε&ΤΑ με αντικείμενο τη διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων υψηλής ραδιενέργειας ή/και μεγάλης διάρκειας ζωής μέσα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (συμπεριλαμβάνονται τεχνικές μελέτες και επίδειξη μελετών), in situ χαρακτηρισμός πετρωμάτων υποδοχής (σε υπόγεια ερευνητικά εργαστήρια γενικότερου χαρακτήρα ή προσαρμοσμένα στη φύση των πετρωμάτων), κατανόηση του περιβάλλοντος εναπόθεσης, μελέτες των συναφών διεργασιών σε εγγύς πεδίο (μορφή αποβλήτων και μηχανικά φράγματα) και σε άπω πεδίο (βραχώδες υπόστρωμα και οδοί διαφυγής προς τη βιόσφαιρα), ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων για την αξιολόγηση επιδόσεων και ασφάλειας, τέλος δε διερεύνηση ζητημάτων διακυβέρνησης και κοινωνικών πτυχών συναφών με την αποδοχή από τον γενικό πληθυσμό.Lagerung in geologischen Formationen: Forschungsund Entwicklungsmaßnahmen zur Endlagerung hochaktiver und/oder langlebiger radioaktiver Abfälle in geologischen Formationen, u. a. technische Studien und Demonstration von Endlagerkonzepten, In-situ-Charakterisierung des aufnehmenden Gesteins (sowohl in allgemeinen als auch in standortspezifischen unterirdischen Laboratorien), Erforschung der Umgebung der Endlager, Studien zu den relevanten Prozessen des Nahfelds (Abfallform und technische Barrieren) und des Fernfelds (Felsuntergrund und Übertragungswege in die Biosphäre), Entwicklung zuverlässiger Methoden zur Leistungsund Sicherheitsbewertung sowie Untersuchung von gesellschaftlichen Fragen und Fragen staatlichen Handelns im Zusammenhang mit der Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

Übersetzung bestätigt

Θα αναπτυχθούν περαιτέρω τεχνικές παγκόσμιας παρακολούθησης για την εκτίμηση των αλλαγών στην ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και τη χερσαία βιόσφαιρα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή ή είναι αποτέλεσμά της.Globale Überwachungstechniken sollen weiterentwickelt werden, um Veränderungen in der Atmosphäre, den Ozeanen und in der terrestrischen Biosphäre zu bewerten, die entweder Klimaänderungen beschleunigen oder daraus resultieren.

Übersetzung bestätigt

Όπου έχει σημασία, θα περιλαμβάνουν τις συνέπειες της έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 στη βιόσφαιρα (συμπεριλαμβανομένων εδαφών, θαλάσσιων ιζημάτων και βενθικών υδάτων (συνθήκες ασφυξίας· περίσσεια διοξειδίου του άνθρακα) και μειωμένου pH στα εν λόγω περιβάλλοντα ως συνέπεια διαρροής CO2.Gegebenenfalls schließt dies die Folgen der Exposition gegenüber hohen CO2-Konzentrationen in der Biosphäre (einschließlich Böden, Meeressedimente und Tiefseegewässer (z. B. Ersticken oder Hyperkapnie), und den niedrigeren pH-Wert in dieser Umgebung als Folge von CO2-Leckagen ein).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu βιόσφαιρα

βιόσφαιρα η [viósfera] : (βιολ.) το σύνολο των έμβιων όντων που υπάρχουν στη γη.

[λόγ. < γαλλ. biosphère < bio- = βιο- + αρχ. σφαῖρα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback