βηχώ Verb  [vicho, bhxw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βηχώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βήχωβήχουμε, βήχομε
βήχειςβήχετε
βήχειβήχουν(ε)
Imper
fekt
έβηχαβήχαμε
έβηχεςβήχατε
έβηχεέβηχαν, βήχαν(ε)
Aoristέβηξαβήξαμε
έβηξεςβήξατε
έβηξεέβηξαν, βήξαν(ε)
Per
fekt
έχω βήξειέχουμε βήξει
έχεις βήξειέχετε βήξει
έχει βήξειέχουν βήξει
Plu
per
fekt
είχα βήξειείχαμε βήξει
είχες βήξειείχατε βήξει
είχε βήξειείχαν βήξει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βήχωθα βήχουμε, θα βήχομε
θα βήχειςθα βήχετε
θα βήχειθα βήχουν(ε)
Fut
ur
θα βήξωθα βήξουμε, θα βήξομε
θα βήξειςθα βήξετε
θα βήξειθα βήξουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βήξειθα έχουμε βήξει
θα έχεις βήξειθα έχετε βήξει
θα έχει βήξειθα έχουν βήξει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βήχωνα βήχουμε, να βήχομε
να βήχειςνα βήχετε
να βήχεινα βήχουν(ε)
Aoristνα βήξωνα βήξουμε, να βήξομε
να βήξειςνα βήξετε
να βήξεινα βήξουν(ε)
Perfνα έχω βήξεινα έχουμε βήξει
να έχεις βήξεινα έχετε βήξει
να έχει βήξεινα έχουν βήξει
Imper
ativ
Presβήχεβήχετε
Aoristβήξεβήξετε, βήξτε
Part
izip
Presβήχοντας
Perfέχοντας βήξει
InfinAoristβήξειGriechische Definition zu βηχώ

βήχω [víxo] Ρ3α : 1. έχω βήχα: βηχώ δυνατά / σιγά / ξερά. Είμαι συναχωμένος και βηχώ συνέχεια. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback