βάσει Adv.  [vasi, basei]

  Adj.
(17175)
(175)

Etymologie zu βάσει

βάσει Katharevousa βάσει altgriechisch βάσει, δοτική του βάσις βαίνω ((Lehnbedeutung) französisch sur la base de)


GriechischDeutsch
Τα υπό εξέταση μέτρα, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να θωρηθούν συμβατά με την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ. 5.3. Συμβατότητα με την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ — Ενίσχυση αναδιάρθρωσηςDie in Rede stehenden Maßnahmen können daher nicht gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden. 5.3 Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c — Umstrukturierungsbeihilfe

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, η Επιτροπή διατύπωσε τη δεδομένη στιγμή αμφιβολίες για το αν τα μέτρα μπορούσαν να θεωρηθούν βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ συμβατά με την κοινή αγορά.Außerdem hatte die Kommission zum damaligen Zeitpunkt Zweifel, ob die Maßnahmen gemäß Artikel 87 Absatz 3 EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden konnten.

Übersetzung bestätigt

σχετικά τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» βάσει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγοράüber Maßnahmen zur Erleichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über „einheitliche Ansprechpartner“ gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt

Übersetzung bestätigt

Διορθωτικό στην απόφαση 2009/767/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» βάσει της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγοράBerichtigung der Entscheidung 2009/767/EG der Kommission vom 16. Oktober 2009 über Maßnahmen zur Erleichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über „einheitliche Ansprechpartner“ gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt

Übersetzung bestätigt

Αν αιτιολογείται βάσει κατάλληλης εκτίμησης επικινδυνότητας και σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν, για τη διεκπεραίωση ορισμένων διαδικασιών και διατυπώσεων μέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, να χρησιμοποιεί ο πάροχος της υπηρεσίας προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές βάσει αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, όπως ορίζεται και προβλέπεται στην οδηγία 1999/93/ΕΚ.Sofern dies aufgrund einer angemessenen Abschätzung der bestehenden Risiken gerechtfertigt und mit Artikel 5 Absätze 1 und 3 der Richtlinie 2006/123/EG vereinbar ist, können die Mitgliedstaaten für die Abwicklung bestimmter Verfahren und Formalitäten über die einheitlichen Ansprechpartner gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2006/123/EG verlangen, dass der Dienstleistungserbringer fortgeschrittene elektronische Signaturen verwendet, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen und mit oder ohne sichere Signaturerstellungseinheit gemäß der Richtlinie 1999/93/EG erstellt wurden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
δυνάμει
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu βάσει.Griechische Definition zu βάσει

βάσει [vási] επίρρ. : με βάση: βάσει διατάγματος η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος. Ενεργεί βάσει σχεδίου.

[λόγ. < δοτ. βάσει του αρχ. βάσις σημδ. γαλλ. sur la base de]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback