αύξησις  

  • Augmentation
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Αναστάσιος Πολυζωίδης σημειώνει ότι από το 1730 και εφεξής άρχεται αύξησίς τις επαισθητή και κρείττων κατάστασις της ελληνικής παιδείας. Την περίοδο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

afksisis, aykshsis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15