αστυνομικός -ή -ό  Adj.  [astinomikos -i -o, astynomikos -h -o]

(1379)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
1.2.12 Θα πρέπει να καταρτιστεί βάση δεδομένων με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης και υποψήφια μέλη πολιτικών αποστολών, όπως δικαστές, δικηγόροι, αστυνομικοί, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης, μεσολαβητές, διοικητικοί υπάλληλοι και πολιτικοί με εμπειρία στον εν λόγω τομέα.1.2.12 Es sollte eine Datenbank mit europäischen Experten für Friedenskonsolidierung und Kandida­ten für zivile Missionen aus dem Kreis der Juristen, Anwälte, Polizisten, im Bereich der Frie­denskonsolidierung tätigen nichtstaatlichen Organisationen, Mediatoren, Verwaltungsbeam­ten und Politikern, die über einschlägige Erfahrungen verfügen, erstellt werden.

Übersetzung bestätigt

1.2.12 Θα πρέπει να καταρτιστεί βάση δεδομένων με Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης και υποψήφια μέλη πολιτικών αποστολών, όπως δικαστές, δικηγόροι, αστυνομικοί, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοδόμησης της ειρήνης, μεσολαβητές, διοικητικοί υπάλληλοι και πολιτικοί με εμπειρία στον εν λόγω τομέα.1.2.12 Es sollte eine Datenbank mit europäischen Experten für Friedenskonsolidierung und Kandi­daten für zivile Missionen aus dem Kreis der Juristen, Anwälte, Polizisten, im Bereich der Friedenskonsolidierung tätigen nichtstaatlichen Organisationen, Mediatoren, Verwaltungs­beamten und Politikern, die über einschlägige Erfahrungen verfügen, erstellt werden.

Übersetzung bestätigt

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επαγγελματίες του κλάδου, δικαστές, αστυνομικοί και δικηγόροι επισημαίνουν, εδώ και πολλά έτη, την αναποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστικών χώρων απέναντι στο διακρατικό οικονομικό και χρηματοοικονομικό έγκλημα.Auf europäischer Ebene beklagen Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte und andere Strafrechtspraktiker seit Jahren die Hindernisse, auf die die nationalstaatlich begrenzten Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen grenzübergreifende Wirtschaftsund Finanzkriminalität stoßen.

Übersetzung bestätigt

Η βασική δράση συνίσταται στη εγκαθίδρυση ενός κεντρικού διαχειριστή για τα εθνικά μητρώα, ο οποίος θα πρέπει να δρα ως «αστυνομικός» για το σύστημα καταχώρησης.Die wichtigste Maßnahme ist die Einsetzung eines Zentralverwalters für die nationalen Verzeichnisse, der als "Polizist" des Verzeichnissystems fungieren soll.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με το σύστημα αυτό: 1) ο αστυνομικός πρέπει να γνωρίζει ποιές ενδείξεις ασφαλείας αντιστοιχούν σε ποιό όχημα και αυτό δεν φαίνεται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας.Dieses System wirft jedoch eine Reihe von Problemen auf: 1.) Der Polizist muß wissen, welche Sicherheitsaufschriften welchem Fahrzeug entsprechen, was aus der Zulassungsbescheinigung nicht hervorgeht.

Übersetzung bestätigt


Synonyme zu αστυνομικός -ή -ό

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie αστυνομικός -ή -ό

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu αστυνομικός -ή -ό

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu αστυνομικός -ή -ό

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu αστυνομικός -ή -ό

αστυνομικός ο [astinomikós] : αυτός που υπηρετεί στην αστυνομία: αστυνομικός -ή -ό με στολή / με πολιτικά. Mυστικός αστυνομικός -ή -ό. Tον συνέλαβαν δύο αστυνομικοί και τον οδήγησαν στο τμήμα.

[λόγ. ουσιαστικοπ. αρσ. του επιθ. αστυνομικός· λόγ. θηλ. χωρίς διάκρ. γένους· αστυνομικ(ός) -ίνα]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback