ασαφής -ής ές Adj.  [asafis -is es, asafhs -hs es]

  Adj.
(255)

GriechischDeutsch
Επιπρόσθετα, η γενική αξιολόγηση της δομής και του περιεχομένου που προβλέπεται από το πρότυπο EN 3-9:2006 είναι ασαφής ως προς το αν αφορά τις σχεδιαστικές απαιτήσεις μόνο για το συγκρότημα (φορητός πυροσβεστήρας υπό πίεση) ή αν επίσης καλύπτει το σχεδιασμό των συστατικών μερών και την κατασκευαστική φάση του συγκροτήματος.Zudem ist bei der Gesamtbewertung von Aufbau und Inhalt der Norm EN 3-9:2006 unklar, ob sie lediglich die Bemessung der Baugruppe (tragbarer Druckfeuerlöscher) zum Gegenstand hat, oder auch die Bemessung der Komponenten und die Fertigung der Baugruppe.

Übersetzung bestätigt

Η διαδικασία για τις μεταφορές πιστώσεων, η οποία πρέπει να εγκρίνεται από τους διευθυντές των οργανισμών, αποδείχθηκε στην πράξη ασαφής και χρονοβόρα.Das Verfahren, nach dem die Direktoren der Agenturen Mittelübertragungen vornehmen, hat sich als unklar und zeitaufwändig erwiesen.

Übersetzung bestätigt

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αμφισβήτησε τη χορήγηση ΚΟΑ στην Xinhui Alida και δήλωσε ότι ο τρόπος διοίκησης της εταιρείας ήταν ασαφής και ότι η εταιρεία είχε καταστρέψει ορισμένα έγγραφα απαραίτητα για να αποδειχθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για το ΚΟΑ.Der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft focht die Gewährung der MWB für das Unternehmen Xinhui Alida mit der Begründung an, dass die Modalitäten der Unternehmensführung unklar seien und dass das Unternehmen gewisse Dokumente vernichtete, die für den Nachweis der Voraussetzungen für die MWB erforderlich sind.

Übersetzung bestätigt

Τέλος, αντίθετα με τον ισχυρισμό των ελληνικών αρχών ότι η επιχειρηματολογία της Επιτροπής στην απόφαση κίνησης της διαδικασίας έρευνας είναι ασαφής και ανεπαρκής, επισημαίνεται ότι η Επιτροπή σημείωνε στην εν λόγω απόφαση δύο λόγους για τους οποίους θεωρούσε ότι το μέτρο αποτελεί νέα ενίσχυση: 1. αυτοτελή νομική βάση και 2. διαφορετικό μέσο που προβλέπει διαφορετικό χρονικό σημείο σύστασης του αποθεματικού, και ως εκ τούτου έχει διαφορετικές επιπτώσεις για την εσωτερική αγορά.Schließlich ist entgegen den Behauptungen der griechischen Behörden, dass die Argumentation der Kommission in der Entscheidung zur Eröffnung des förmlichen Prüfverfahrens unklar und unzureichend sei, darauf hinzuweisen, dass die Kommission in besagter Entscheidung zwei Gründe angeführt hat, weswegen sie die Maßnahme als neue Beihilfe betrachte: 1. eigenständige Rechtsgrundlage, 2. unterschiedliches Mittel, das einen unterschiedlichen Zeitpunkt für die Bildung der Rücklage vorsieht und folglich unterschiedliche Auswirkungen auf den Binnenmarkt hat.

Übersetzung bestätigt

Τέλος η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η αιτιολόγηση της απόφασης της Επιτροπής, να χαρακτηρίσει το μέτρο που θεσπίζεται με τον νόμο 3220/2004 ως νέα κρατική ενίσχυση, είναι ασαφής και ανεπαρκής και ως εκ τούτου παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 253 της συνθήκης ΕΚ.Schließlich behauptet Griechenland, dass die Begründung der Entscheidung der Kommission, weswegen die mit dem Gesetz 3220/2004 eingeführte Maßnahme als neue staatliche Beihilfe bewertet wird, unklar und unzulänglich sei und aus diesem Grund gegen die Bestimmungen von Artikel 253 des EG-Vertrags verstoße.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ασαφής -ής ές.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback