αρέσω Verb  [areso, aresw]

  Verb
(163)

Etymologie zu αρέσω

αρέσω von αρχαίο ἀρέσκω


GriechischDeutsch
"Μακάρι να του αρέσω"."Ich hoffe, dass er mich mögen wird."

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu αρέσω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αρέσωαρέσουμε, αρέσομε
αρέσειςαρέσετε
αρέσειαρέσουν(ε)
Imper
fekt
άρεσααρέσαμε
άρεσεςαρέσατε
άρεσεάρεσαν, αρέσαν(ε)
Aoristάρεσααρέσαμε
άρεσεςαρέσατε
άρεσεάρεσαν, αρέσαν(ε)
Per
fekt
έχω αρέσειέχουμε αρέσει
έχεις αρέσειέχετε αρέσει
έχει αρέσειέχουν αρέσει
Plu
per
fekt
είχα αρέσειείχαμε αρέσει
είχες αρέσειείχατε αρέσει
είχε αρέσειείχαν αρέσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αρέσωθα αρέσουμε, θα αρέσομε
θα αρέσειςθα αρέσετε
θα αρέσειθα αρέσουν(ε)
Fut
ur
θα αρέσωθα αρέσουμε, θα αρέσομε
θα αρέσειςθα αρέσετε
θα αρέσειθα αρέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αρέσειθα έχουμε αρέσει
θα έχεις αρέσειθα έχετε αρέσει
θα έχει αρέσειθα έχουν αρέσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αρέσωνα αρέσουμε, να αρέσομε
να αρέσειςνα αρέσετε
να αρέσεινα αρέσουν(ε)
Aoristνα αρέσωνα αρέσουμε, να αρέσομε
να αρέσειςνα αρέσετε
να αρέσεινα αρέσουν(ε)
Perfνα έχω αρέσεινα έχουμε αρέσει
να έχεις αρέσεινα έχετε αρέσει
να έχει αρέσεινα έχουν αρέσει
Imper
ativ
Presάρεσεαρέσετε
Aoristάρεσεαρέσετε, αρέστε
Part
izip
Pres
Perfέχοντας αρέσει
InfinAoristαρέσει

Griechische Definition zu αρέσω

αρέσω [aréso] Ρ πρτ. άρεσα και άρεζα, αόρ. άρεσα, απαρέμφ. αρέσει : 1.προκαλώ συναισθήματα (ερωτικής, αισθηματικής κ.ά.) ευχαρίστησης, απόλαυσης, ικανοποίησης: Ο τύπος της δυναμικής γυναίκας αρέσει πολύ. Ξέρει να φέρεται, γι΄ αυτό αρέσει. Θα του αρέσω άραγε; Για να αρέσετε δεν αρκεί να είστε όμορφη· πρέπει να ξέρετε και να ντύνεστε. H ταινία / η παράσταση δεν άρεσε στο κοινό. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback