αποσταίνω Verb  [aposteno, apostainw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu αποσταίνω

αποσταίνω mittelgriechisch ἀποσταίνω altgriechisch ἀφίσταμαι ἀπό+ ἵστημι indoeuropäisch (Wurzel) *stísteh₂- *steh₂- (ἵστημι)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αποσταίνω


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αποσταίνωαποσταίνουμε, αποσταίνομε
αποσταίνειςαποσταίνετε
αποσταίνειαποσταίνουν(ε)
Imper
fekt
απόσταινααποσταίναμε
απόσταινεςαποσταίνατε
απόσταινεαπόσταιναν, αποσταίναν(ε)
Aoristαπόστασααποστάσαμε
απόστασεςαποστάσατε
απόστασεαπόστασαν, αποστάσαν(ε)
Per
fekt
έχω αποστάσειέχουμε αποστάσει
έχεις αποστάσειέχετε αποστάσει
έχει αποστάσειέχουν αποστάσει
Plu
per
fekt
είχα αποστάσειείχαμε αποστάσει
είχες αποστάσειείχατε αποστάσει
είχε αποστάσειείχαν αποστάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αποσταίνωθα αποσταίνουμε, θα αποσταίνομε
θα αποσταίνειςθα αποσταίνετε
θα αποσταίνειθα αποσταίνουν(ε)
Fut
ur
θα αποστάσωθα αποστάσουμε, θα αποστάσομε
θα αποστάσειςθα αποστάσετε
θα αποστάσειθα αποστάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αποστάσειθα έχουμε αποστάσει
θα έχεις αποστάσειθα έχετε αποστάσει
θα έχει αποστάσειθα έχουν αποστάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αποσταίνωνα αποσταίνουμε, να αποσταίνομε
να αποσταίνειςνα αποσταίνετε
να αποσταίνεινα αποσταίνουν(ε)
Aoristνα αποστάσωνα αποστάσουμε, να αποστάσομε
να αποστάσειςνα αποστάσετε
να αποστάσεινα αποστάσουν(ε)
Perfνα έχω αποστάσεινα έχουμε αποστάσει
να έχεις αποστάσεινα έχετε αποστάσει
να έχει αποστάσεινα έχουν αποστάσει
Imper
ativ
Presαπόσταινεαποσταίνετε
Aoristαπόστασεαποστάστε
Part
izip
Presαποσταίνοντας
Perfαποστασμένοςαποστασμένοι
έχοντας αποστάσει
InfinAoristαποστάσειGriechische Definition zu αποσταίνω

αποσταίνω [aposténo] Ρ αόρ. απόστασα, απαρέμφ. αποστάσει, μππ. αποσταμένος : (λαϊκότρ., λογοτ.) κουράζομαι σωματικά ή ψυχικά. ANT ξαποσταίνω: Aπόστασα περπατώντας τόσες ώρες. Γυρίζει απ΄ το χωράφι αποσταμένος. Aπόστασα καρτερώντας τον.

[μσν. αποσταίνω (στη σημερ. σημ.) < συνοπτ. θ. αποστ- του αρχ. ρ. ἀφίσταμαι `αποτραβιέμαι, παύω΄ μεταπλ. -αίνω (πρβ. ελνστ. ἀποστάνομαι ίδ. σημ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback