αποσταίνω  Verb  [aposteno, apostainw]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie αποσταίνω

Noch keine Synonyme

GrammatikΑΠΟΣΤΑΙΝΩ
I am tired
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αποσταίνωαποσταίνουμε, αποσταίνομε
αποσταίνειςαποσταίνετε
αποσταίνειαποσταίνουν(ε)
Imper
fekt
απόσταινααποσταίναμε
απόσταινεςαποσταίνατε
απόσταινεαπόσταιναν, αποσταίναν(ε)
Aoristαπόστασααποστάσαμε
απόστασεςαποστάσατε
απόστασεαπόστασαν, αποστάσαν(ε)
Per
fect
έχω αποστάσειέχουμε αποστάσει
έχεις αποστάσειέχετε αποστάσει
έχει αποστάσειέχουν αποστάσει
Plu
per
fect
είχα αποστάσειείχαμε αποστάσει
είχες αποστάσειείχατε αποστάσει
είχε αποστάσειείχαν αποστάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αποσταίνωθα αποσταίνουμε, θα αποσταίνομε
θα αποσταίνειςθα αποσταίνετε
θα αποσταίνειθα αποσταίνουν(ε)
Fut
ur
θα αποστάσωθα αποστάσουμε, θα αποστάσομε
θα αποστάσειςθα αποστάσετε
θα αποστάσειθα αποστάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αποστάσειθα έχουμε αποστάσει
θα έχεις αποστάσειθα έχετε αποστάσει
θα έχει αποστάσειθα έχουν αποστάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αποσταίνωνα αποσταίνουμε, να αποσταίνομε
να αποσταίνειςνα αποσταίνετε
να αποσταίνεινα αποσταίνουν(ε)
Aoristνα αποστάσωνα αποστάσουμε, να αποστάσομε
να αποστάσειςνα αποστάσετε
να αποστάσεινα αποστάσουν(ε)
Perfνα έχω αποστάσεινα έχουμε αποστάσει
να έχεις αποστάσεινα έχετε αποστάσει
να έχει αποστάσεινα έχουν αποστάσει
Imper
ativ
Presαπόσταινεαποσταίνετε
Aoristαπόστασεαποστάστε
Part
izip
Presαποσταίνοντας
Perfαποστασμένοςαποστασμένοι
έχοντας αποστάσει
InfinAoristαποστάσει


Griechische Definition zu αποσταίνω

αποσταίνω [aposténo] Ρ αόρ. απόστασα, απαρέμφ. αποστάσει, μππ. αποσταμένος : (λαϊκότρ., λογοτ.) κουράζομαι σωματικά ή ψυχικά. ANT ξαποσταίνω: Aπόστασα περπατώντας τόσες ώρες. Γυρίζει απ΄ το χωράφι αποσταμένος. Aπόστασα καρτερώντας τον.

[μσν. αποσταίνω (στη σημερ. σημ.) < συνοπτ. θ. αποστ- του αρχ. ρ. ἀφίσταμαι `αποτραβιέμαι, παύω΄ μεταπλ. -αίνω (πρβ. ελνστ. ἀποστάνομαι ίδ. σημ.)]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αποσταίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15