απορώ Verb  [aporo, aporw]

(0)
(0)

Etymologie zu απορώ

απορώ altgriechisch ἀπορῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu απορώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
απορώαπορούμε
απορείςαπορείτε
απορείαπορούν(ε)
Imper
fekt
απορούσααπορούσαμε
απορούσεςαπορούσατε
απορούσεαπορούσαν(ε)
Aoristαπόρησααπορήσαμε
απόρησεςαπορήσατε
απόρησεαπόρησαν, απορήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω απορήσειέχουμε απορήσει
έχεις απορήσειέχετε απορήσει
έχει απορήσειέχουν απορήσει
Plu
perf
ekt
είχα απορήσειείχαμε απορήσει
είχες απορήσειείχατε απορήσει
είχε απορήσειείχαν απορήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα απορώθα απορούμε
θα απορείςθα απορείτε
θα απορείθα απορούν(ε)
Fut
ur
θα απορήσωθα απορήσουμε
θα απορήσειςθα απορήσετε
θα απορήσειθα απορήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω απορήσειθα έχουμε απορήσει
θα έχεις απορήσειθα έχετε απορήσει
θα έχει απορήσειθα έχουν απορήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να απορώνα απορούμε
να απορείςνα απορείτε
να απορείνα απορούν(ε)
Aoristνα απορήσωνα απορήσουμε, να απορήσομε
να απορήσειςνα απορήσετε
να απορήσεινα απορήσουν(ε)
Perfνα έχω απορήσεινα έχουμε απορήσει
να έχεις απορήσεινα έχετε απορήσει
να έχει απορήσεινα έχουν απορήσει
Imper
ativ
Presαπορείτε
Aoristαπόρησεαπορήστε, απορήσετε
Part
izip
Presαπορώντας
Perfέχοντας απορήσει
InfinAoristαπορήσειGriechische Definition zu απορώ

απορώ [aporó] .9α μππ. απορημένος : δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση για κτ. που συμβαίνει, παραξενεύομαι, έχω απορία για κτ.: απορώ πώς μπόρεσε να αντιμετωπίσει μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Aπόρησα με τα νέα που άκουσα. απορώ με την αφέλεια που είχες να τον πιστέψεις. (Δεν) είναι να απορεί κανείς με όσα συμβαίνουν. (έκφρ.) απορώ και εξίσταμαι, για να εκφράσουμε πολύ μεγάλη απορία. || (μππ.) εκφράζοντας απορία: Mε κοίταξε απορημένος.

[λόγ. < αρχ. ἀπορῶ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback