αντί-   [anti-]

(321)

GriechischDeutsch
Στην απόφαση της 21ης Φεβρουαρίου επιβεβαιώθηκε η ανάκληση της καταγγελίας CP 206/2002, καθώς και η μη διατύπωση αντιρρήσεων από την Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων μέτρων υπέρ της POL από τον κρατικό προϋπολογισμό αντί του αποθεματικού ταχυδρομικών υπηρεσιών.Mit der Entscheidung vom 21. Februar wurde die Rücknahme der Beschwerde CP 206/02 bestätigt und festgehalten, dass die Kommission keinen Einwand gegen die Finanzierung der genehmigten Beihilfemaßnahmen für POL aus dem Haushalt statt aus der Postrücklage erhebt.

Übersetzung bestätigt

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2004, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι τροποποιήσεις που ζήτησε η Γαλλία στις 23 Ιουνίου 2004, συγκεκριμένα η αντικατάσταση του πλοίου Aliso με το πλοίο Asco στο στόλο των πλοίων που επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσει η SNCM μετά την απόφαση του 2003 και η πώληση του πλοίου Aliso αντί του πλοίου Asco, δεν έθεταν υπό αμφισβήτηση το συμβατό με την κοινή αγορά και την επιτραπείσα με την απόφαση του 2003 ενίσχυση αναδιάρθρωσης.In ihrem Beschluss vom 8. September 2004 vertrat die Kommission die Auffassung, dass die Vereinbarkeit der mit der Entscheidung von 2003 genehmigten Umstrukturierungsbeihilfe durch die von Frankreich am 23. Juni 2004 beantragten Änderungen, d. h. durch den Tausch des Schiffs Aliso gegen das Schiff Asco in der Liste der Schiffe, die die SNCM nach der Entscheidung von 2003 weiter betreiben durfte, und durch den Verkauf des Schiffs Aliso anstelle des Schiffs Asco nicht infrage gestellt wird.

Übersetzung bestätigt

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας καθορίζει το είδος και την τιμή των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η Υπηρεσία αντί πληρωμής, κατόπιν διαβούλευσης με τη διοικούσα επιτροπή.Nach Stellungnahme des Direktoriums legt der Direktor des Amtes die Art und Kosten der Leistungen fest, die das Amt für die Organe gegen Entgelt erbringen kann.

Übersetzung bestätigt

Συμπεριλαμβάνονται αποθέματα που έχουν πιστωθεί στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης του κράτους μέλους εγκατάστασης της ΕθνΚΤ και αποθέματα που έχουν παραληφθεί από λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη αντί καταβολής της ονομαστικής τους αξίας (τα παραληφθέντα κέρματα πιστώνονται στον κατά το νόμο φορέα έκδοσης του εφοδιάζοντος κράτους μέλους, αλλά αποτελούν τμήμα των πιστωθέντων αποθεμάτων της παραλαμβάνουσας ΕθνΚΤ).Dazu zählen die der amtlichen Münzausgabestelle des Mitgliedstaats der NZB gutgeschriebenen Bestände sowie Bestände, die gegen Nennwert von anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten empfangen wurden (die empfangenen Münzen werden der amtlichen Münzausgabestelle des liefernden Mitgliedstaats gutgeschrieben, werden jedoch Teil der Bestände, die der empfangenden NZB gutgeschrieben werden).

Übersetzung bestätigt

Ορισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (μεσίτες πιστώσεων), τα οποία, στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αντί αμοιβής, παρουσιάζουν ή προσφέρουν συμβάσεις πίστωσης στους καταναλωτές, βοηθούν τους καταναλωτές αναλαμβάνοντας την προπαρασκευαστική εργασία σύναψης συμβάσεων πίστωσης ή συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης με τον καταναλωτή για λογαριασμό του πιστωτικού φορέα.Gewisse Bestimmungen der Richtlinie sollten für natürliche und für juristische Personen (Kreditvermittler) gelten, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit gegen ein Entgelt Kreditverträge vorstellen oder Verbrauchern anbieten, Verbrauchern bei den Vorarbeiten zum Abschluss von Kreditverträgen behilflich sind oder für den Kreditgeber Kreditverträge mit Verbrauchern abschließen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu αντί.Griechische Definition zu αντί

αντι- [andi] & αντί- [andí], όταν ο τόνος ανεβαίνει στο πρόθημα & αντ- [and] ή ανθ- 2 [anθ], κυρίως σε παλαιότερη παραγωγή πριν από φωνήεν ή δασυνόμενο φωνήεν αντίστοιχα : πρόθημα το οποίο δηλώνει: 1α. αντίθεση ή άρνηση προς αυτό που εκφράζει η πρωτότυπη λέξη: ανθυγιεινός, αντιδογματικός, αντιοικονομικός, αντιπαιδαγωγικός, αντιφιλελεύθερος· αντιφεμινισμός· αντιλέγω, αντιφρονώ. || (επέκτ.) εναντίωση: αντιαμερικανικός, αντικομμουνιστικός· αντίχριστος, αντισημίτης. β. (νεολ.) απουσία των καθιερωμένων χαρακτηριστικών της πρωτότυπης λέξης: αντιβεντέτα, αντιήρωας, αντιμυθιστόρημα, αντιστάρ. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback