{η}  αντίκα Subst.  [antika]

{die}    Subst.
(45)

Etymologie zu αντίκα

αντίκα italienisch antica, Femininum von antico lateinisch antiquus indoeuropäisch (Wurzel) *h₂énti-h₃kʷós ‎(που έχει εμφανιστεί πιο πριν) *h₂énti (*h₂ent-: μπροστά) + *h₃ekʷ- ‎(μάτι, βλέπω)


GriechischDeutsch
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες)Einzelhandelsleistungen mit Antiquitäten

Übersetzung bestätigt

Η εισαγωγή οργάνων μέτρησης που περιέχουν υδράργυρο παλαιότερων των πενήντα ετών αφορά είτε παλαιά αντικείμενα (αντίκες) είτε πολιτιστικά αγαθά, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών [3].Bei Einfuhren quecksilberhaltiger Messinstrumente, die über 50 Jahre alt sind, handelt es sich entweder um Antiquitäten oder um Kulturgüter im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3911/92 des Rates vom 9. Dezember 1992 über die Ausfuhr von Kulturgütern [3].

Übersetzung bestätigt

Τα έργα τέχνης, οι αντίκες, τα έπιπλα και τα συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα πωλούνται συνήθως σε δημοπρασίες.Kunstgegenstände, Antiquitäten, Möbel, Sammelobjekte und Memorabilien werden häufig im Wege der Versteigerung verkauft.

Übersetzung bestätigt

προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο κάλυψης του άρθρου 1 και του άρθρου 2 στοιχείο α) της ΟΓΑΠ όπως: αντίκες, προϊόντα που δεν προορίζονται για χρήση από καταναλωτές και δεν είναι πιθανόν ότι θα χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές, καθώς και μεταχειρισμένα προϊόντα που παρέχονται για επισκευή·bei Produkten, die nicht unter Artikel 1 und Artikel 2 Buchstabe a) der RaPS fallen, etwa gebrauchte Produkte, die als Antiquitäten oder als Produkte geliefert werden, die vor ihrer Verwendung in Stand gesetzt oder wieder aufgearbeitet werden müssen,

Übersetzung bestätigt

Δαπάνες για έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκεςAusgaben für Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu αντίκα

αντίκα η [antíka] : 1.κάθε αντικείμενο (κυρίως κόσμημα, έπιπλο, εργαλείο ή σκεύος), του οποίου η αξία έγκειται τόσο στην τέχνη όσο και στην παλαιότητά του: Kανάτι / καναπές / καρέκλα / δαχτυλίδι / αυτοκίνητο αντίκα. Ένα παλιό χαλασμένο ρολόι που μόνο ως αντίκα έχει κάποια αξία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback