αναπαριστώ Verb  [anaparisto, anaparistw]

  Verb
(0)

Etymologie zu αναπαριστώ

αναπαριστώ ἀναπαριστῶ και ἀναπαριστάνω, η πρώτη λόγια λέξη της Katharevousaς von ἀνά και το παρίστημι um das französische wiederzugeben représenter, η δεύτερη πάλι λόγια λέξη von ἀνά και τη mittelgriechisch παριστάνω και παρασταίνω ( παρίστημι)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu αναπαριστώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αναπαριστώαναπαριστάνωαναπαριστούμεαναπαρίσταμαι(αναπαριστάμεθα)
αναπαριστάςαναπαριστάτεαναπαρίστασαι(αναπαρίστασθε)
αναπαριστάαναπαριστούν(ε)αναπαρίσταταιαναπαρίστανται
Imper
fekt
αναπαριστούσααναπαριστούσαμε
αναπαριστούσεςαναπαριστούσατε
αναπαριστούσεαναπαριστούσαν(ε)αναπαρίστατοαναπαρίσταντο
Aoristαναπαρέστησααναπαραστήσαμεαναπαραστάθηκααναπαρασταθήκαμε
αναπαρέστησεςαναπαραστήσατεαναπαραστάθηκεςαναπαρασταθήκατε
αναπαρέστησεαναπαρέστησαν, αναπαραστήσαν(ε)αναπαραστάθηκεαναπαραστάθηκαν, αναπαρασταθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω αναπαραστήσειέχουμε αναπαραστήσειέχω αναπαρασταθείέχουμε αναπαρασταθεί
έχεις αναπαραστήσειέχετε αναπαραστήσειέχεις αναπαρασταθείέχετε αναπαρασταθεί
έχει αναπαραστήσειέχουν αναπαραστήσειέχει αναπαρασταθείέχουν αναπαρασταθεί
Plu
perf
ekt
είχα αναπαραστήσειείχαμε αναπαραστήσειείχα αναπαρασταθείείχαμε αναπαρασταθεί
είχες αναπαραστήσειείχατε αναπαραστήσειείχες αναπαρασταθείείχατε αναπαρασταθεί
είχε αναπαραστήσειείχαν αναπαραστήσειείχε αναπαρασταθείείχαν αναπαρασταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αναπαριστώθα αναπαριστούμεθα αναπαρίσταμαι(θα αναπαριστάμεθα)
θα αναπαριστάςθα αναπαριστάτεθα αναπαρίστασαι(θα αναπαρίστασθε)
θα αναπαριστάθα αναπαριστούν(ε)θα αναπαρίσταταιθα αναπαρίστανται
Fut
ur
θα αναπαραστήσωθα αναπαραστήσουμε, θα αναπαραστήσομεθα αναπαρασταθώθα αναπαρασταθούμε
θα αναπαραστήσειςθα αναπαραστήσετεθα αναπαρασταθείςθα αναπαρασταθείτε
θα αναπαραστήσειθα αναπαραστήσουν(ε)θα αναπαρασταθείθα αναπαρασταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αναπαραστήσειθα έχουμε αναπαραστήσειθα έχω αναπαρασταθείθα έχουμε αναπαρασταθεί
θα έχεις αναπαραστήσειθα έχετε αναπαραστήσειθα έχεις αναπαρασταθείθα έχετε αναπαρασταθεί
θα έχει αναπαραστήσειθα έχουν αναπαραστήσειθα έχει αναπαρασταθείθα έχουν αναπαρασταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αναπαριστώνα αναπαριστούμενα αναπαρίσταμαι(να αναπαριστάμεθα)
να αναπαριστάςνα αναπαριστάτενα αναπαρίστασαι(να αναπαρίστασθε)
να αναπαριστάνα αναπαριστούν(ε)να αναπαρίσταταινα αναπαρίστανται
Aoristνα αναπαραστήσωνα αναπαραστήσουμε, να αναπαραστήσομενα αναπαρασταθώνα αναπαρασταθούμε
να αναπαραστήσειςνα αναπαραστήσετενα αναπαρασταθείςνα αναπαρασταθείτε
να αναπαραστήσεινα αναπαραστήσουν(ε)να αναπαρασταθείνα αναπαρασταθούν(ε)
Perfνα έχω αναπαραστήσεινα έχουμε αναπαραστήσεινα έχω αναπαρασταθείνα έχουμε αναπαρασταθεί
να έχεις αναπαραστήσεινα έχετε αναπαραστήσεινα έχεις αναπαρασταθείνα έχετε αναπαρασταθεί
να έχει αναπαραστήσεινα έχουν αναπαραστήσεινα έχει αναπαρασταθείνα έχουν αναπαρασταθεί
Imper
ativ
Presαναπαριστάτε(αναπαριστάσθε)
Aoristαναπαράστησεαναπαραστήστε, αναπαραστήσετεαναπαραστήσουαναπαρασταθείτε
Part
izip
Presαναπαριστώνταςαναπαριστάμενος
Perfέχοντας αναπαραστήσει
InfinAoristαναπαραστήσειαναπαρασταθεί

Griechische Definition zu αναπαριστώ

αναπαριστώ [anaparistó] .1α (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λόγ.) αναπαριστάνω.

[λόγ. ανα- παριστώ μτφρδ. γαλλ. représenter]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback