αναπαριστώ  Verb  [anaparisto, anaparistw]

Ähnliche Bedeutung wie αναπαριστώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze rekonstruieren

... Raumstation Event Data Recorder, siehe Unfalldatenspeicher, ein Aufzeichnungsgerät in Fahrzeugen, um Unfallhergänge rekonstruieren zu können Experimenterende ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩ
I portray
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αναπαριστώ, ../anaparistano/index">αναπαριστάνωαναπαριστούμεαναπαρίσταμαι(αναπαριστάμεθα)
αναπαριστάςαναπαριστάτεαναπαρίστασαι(αναπαρίστασθε)
αναπαριστάαναπαριστούν(ε)αναπαρίσταταιαναπαρίστανται
Imper
fekt
αναπαριστούσααναπαριστούσαμε
αναπαριστούσεςαναπαριστούσατε
αναπαριστούσεαναπαριστούσαν(ε)αναπαρίστατοαναπαρίσταντο
Aoristαναπαρέστησααναπαραστήσαμεαναπαραστάθηκααναπαρασταθήκαμε
αναπαρέστησεςαναπαραστήσατεαναπαραστάθηκεςαναπαρασταθήκατε
αναπαρέστησεαναπαρέστησαν, αναπαραστήσαν(ε)αναπαραστάθηκεαναπαραστάθηκαν, αναπαρασταθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω αναπαραστήσειέχουμε αναπαραστήσειέχω αναπαρασταθείέχουμε αναπαρασταθεί
έχεις αναπαραστήσειέχετε αναπαραστήσειέχεις αναπαρασταθείέχετε αναπαρασταθεί
έχει αναπαραστήσειέχουν αναπαραστήσειέχει αναπαρασταθείέχουν αναπαρασταθεί
Plu
perf
ekt
είχα αναπαραστήσειείχαμε αναπαραστήσειείχα αναπαρασταθείείχαμε αναπαρασταθεί
είχες αναπαραστήσειείχατε αναπαραστήσειείχες αναπαρασταθείείχατε αναπαρασταθεί
είχε αναπαραστήσειείχαν αναπαραστήσειείχε αναπαρασταθείείχαν αναπαρασταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αναπαριστώθα αναπαριστούμεθα αναπαρίσταμαι(θα αναπαριστάμεθα)
θα αναπαριστάςθα αναπαριστάτεθα αναπαρίστασαι(θα αναπαρίστασθε)
θα αναπαριστάθα αναπαριστούν(ε)θα αναπαρίσταταιθα αναπαρίστανται
Fut
ur
θα αναπαραστήσωθα αναπαραστήσουμε, θα αναπαραστήσομεθα αναπαρασταθώθα αναπαρασταθούμε
θα αναπαραστήσειςθα αναπαραστήσετεθα αναπαρασταθείςθα αναπαρασταθείτε
θα αναπαραστήσειθα αναπαραστήσουν(ε)θα αναπαρασταθείθα αναπαρασταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αναπαραστήσειθα έχουμε αναπαραστήσειθα έχω αναπαρασταθείθα έχουμε αναπαρασταθεί
θα έχεις αναπαραστήσειθα έχετε αναπαραστήσειθα έχεις αναπαρασταθείθα έχετε αναπαρασταθεί
θα έχει αναπαραστήσειθα έχουν αναπαραστήσειθα έχει αναπαρασταθείθα έχουν αναπαρασταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αναπαριστώνα αναπαριστούμενα αναπαρίσταμαι(να αναπαριστάμεθα)
να αναπαριστάςνα αναπαριστάτενα αναπαρίστασαι(να αναπαρίστασθε)
να αναπαριστάνα αναπαριστούν(ε)να αναπαρίσταταινα αναπαρίστανται
Aoristνα αναπαραστήσωνα αναπαραστήσουμε, να αναπαραστήσομενα αναπαρασταθώνα αναπαρασταθούμε
να αναπαραστήσειςνα αναπαραστήσετενα αναπαρασταθείςνα αναπαρασταθείτε
να αναπαραστήσεινα αναπαραστήσουν(ε)να αναπαρασταθείνα αναπαρασταθούν(ε)
Perfνα έχω αναπαραστήσεινα έχουμε αναπαραστήσεινα έχω αναπαρασταθείνα έχουμε αναπαρασταθεί
να έχεις αναπαραστήσεινα έχετε αναπαραστήσεινα έχεις αναπαρασταθείνα έχετε αναπαρασταθεί
να έχει αναπαραστήσεινα έχουν αναπαραστήσεινα έχει αναπαρασταθείνα έχουν αναπαρασταθεί
Imper
ativ
Presαναπαριστάτε(αναπαριστάσθε)
Aoristαναπαράστησεαναπαραστήστε, αναπαραστήσετεαναπαραστήσουαναπαρασταθείτε
Part
izip
Presαναπαριστώνταςαναπαριστάμενος
Perfέχοντας αναπαραστήσει
InfinAoristαναπαραστήσειαναπαρασταθεί
Griechische Definition zu αναπαριστώ

αναπαριστώ [anaparistó] .1α (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λόγ.) αναπαριστάνω.

[λόγ. ανα- παριστώ μτφρδ. γαλλ. représenter]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu αναπαριστώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15