{η}  αμμωνία Subst.  [ammonia, ammwnia]

{das}    Subst.
(345)

Etymologie zu αμμωνία

αμμωνία (entlehnt aus) neulateinisch ammonia lateinisch ammoniacus altgriechisch ἀμμωνιακός Ἄμμων altägyptisch (jmn)


GriechischDeutsch
Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για την αμμωνία και την ακυλιωμένη αμμωνία.Diese Anforderung gilt nicht für Ammoniak oder Alkylammoniak.

Übersetzung bestätigt

Το νέο σύστημα είχε βασιστεί στην ψύξη με αμμωνία και υψηλή πίεση, η οποία διασφαλίζει, μαζί με την ψύξη, τη μείωση των ρύπων που είναι παρόντες στα αέρια.Bei dem neuen System wird das Gas mit Hilfe von Ammoniak unter Hochdruck abgekühlt, wodurch sich die Schadstoffbelastung des Gases verringert.

Übersetzung bestätigt

μέθοδος και παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ποσότητας των υλικών (π.χ. αμμωνία) οι οποίες χρησιμοποιούνται στη διεργασία παραγωγής και μέγιστη ποσότητα υλικών που χρησιμοποιείται σε συνθήκες πλήρους δυναμικότητας·angewandte Methodik und Parameter zur Bestimmung der für die Produktion verwendeten Materialmenge (z. B. Ammoniak) und der Höchstmaterialmenge bei voller Auslastung;

Übersetzung bestätigt

Ο Vπρωτογ. προσδιορίζεται με συνεχή μέτρηση ροής πριν από την ανάμειξη με την αμμωνία.Vprim wird bestimmt durch kontinuierliche Messung des Luftstroms vor der Vermischung mit Ammoniak.

Übersetzung bestätigt

Νιτρικό οξύ· σουλφονιτρικά οξέα· αμμωνίαSalpetersäure; Nitriersäuren, Ammoniak

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αζάνιο
αζίδιο του υδρογόνου
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu αμμωνία

αμμωνία η [amonía] : (χημ.) άχρωμο αέριο με έντονη και χαρακτηριστική οσμή που προέρχεται από την ένωση του αζώτου με υδρογόνο. || διάλυμα αμμωνίας σε νερό που χρησιμοποιείται συνήθ. ως πρόχειρο θεραπευτικό μέσο: Yγρή / καυστική αμμωνία.

[λόγ. αντδ. < νλατ. ammonia < ελνστ. (ἅλας) Ἀμμωνιακόν (δες στο αμμωνιακός)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback