{η}  αλφαβήτα Subst.  [alfavita, alfabhta]

{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu αλφαβήτα

αλφαβήτα mittelgriechisch ἀλφαβῆτα altgriechisch ἄλφα + βῆτα


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
αλφαβητάριοGriechische Definition zu αλφαβήτα

αλφαβήτα η [alfavíta] Ο25α : (οικ.) το αλφάβητο ιδίως της νέας ελληνικής γλώσσας: Mαθαίνω / ξέρω / λέω την αλφαβήτα. || (επέκτ., για γνώσεις πολύ περιορισμένες): Mόλις έμαθε την αλφαβήτα, μας κάνει το σπουδαίο.

[μσν. αλφαβήτα < άλφα + βήτα (θηλ. με βάση την κατάλ. )]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback